KOMITET WYBORCZY PIS SANOK

WSTĘP
 
„Idziemy ku górze, ku lepszej Polsce, ku lepszemu losowi Polaków.
Bardziej dostatniemu, bezpieczniejszemu i godniejszemu, z większym wpływem na rzeczywistość.
Roztropne działania dla dobra wspólnego – tak rozumiemy politykę.”

                                                                                                      - Prezes PiS Jarosław Kaczyński

 

W zbliżających się wyborach samorządowych dokonamy wyboru nowych władz naszych małych Ojczyzn. W czerwcu bieżącego roku zwróciłam się do przedstawicieli struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie kluczowych dla danych samorządów inwestycji oraz źródeł ich finansowania, które powinny znaleźć się
w programie samorządowym Prawa i Sprawiedliwości.

Każdy opis najważniejszych przedsięwzięć dla danego powiatu i gminy otwiera krótka informacja dotycząca powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia i stopy urbanizacji regionu. Elementy te znajdują się także przy opisach miast i gmin przynależących do danego powiatu. Pod notatką dotyczącą danego samorządu znajduje się 9 kategorii, min. edukacja, infrastruktura czy bezpieczeństwo publiczne, które to lokalni przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości uzupełniali o kluczowe, ich zdaniem, inwestycje dla każdego regionu.

 

 

Krystyna Wróblewska
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Podkarpackiego Zespołu Samorządowego

 

 

 

 

 

Rzeszów 2018


„PIĄTKA” MORAWIECKIEGO
DLA PODKARPACIA
 

Infrastruktura drogowa:

budowa drogi ekspresowej północ-południe Via Carpahtia (S19): Nisko - Rzeszów - Krosno – Barwinek,

budowa drogi Rzeszów - Kolbuszowa - Tarnobrzeg - Radom,

most na rzece San w Jarosławiu.
Linie kolejowe:

modernizacja:

- szybkie połączenie Kolejowe Rzeszów - Warszawa,

- Euroregionalna Kolej Karpacka Jasło – Krosno – Sanok - Zagórz – (Miedzylaborce) - Ustrzyki Dolne – Krościenko – (Chyrów) -  Malhowice – Przemyśl;

-  dworce kolejowe: Stalowa Wola - Rozwadów, Rzeszów Główny,

Czarna Tarnowska, Sędziszów Małopolski, Radymno;

- linia kolejowa Rzeszów – Przemyśl - Medyka;
budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Kolbuszowa, Dębica, Strzyżów, Przeworsk.
Realizacja programu Mieszkanie+ w: Boguchwale, Dębicy, Krośnie, Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nowej Dębie, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu.
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w zlewniach rzek Podkarpacia: Wisły, Sanu, Wisłoka, Wisłoki wraz z budową zbiornika Kąty-Myscowa.
Program dla Bieszczadów, Błękitny Sanu i Centralny Ośrodek Sportów Zimowych.
 

ROZWÓJ GOSPODARCZY PODKARPACIA
 

NISKIE BEZROBOCIE – W Polsce mamy wreszcie rynek pracownika – bezrobocie jest najniższe od 26 lat. Na Podkarpaciu spadło z 12,9% w XI 2015 do 8,7% w VI 2018.

 

KONSTYTUCJA BIZNESU - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadza pakiet ponad 100 zmian dla przedsiębiorców, które ułatwią zakładanie, prowadzenie
i rozliczanie działalności.

 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI:

•          Zadbamy o rozwój oraz promocję podkarpackich firm.

•          Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym

•          Będziemy rozwijać innowacyjny przemysł lotniczy, motoryzacyjny, informatyczny (Inteligentne specjalizacje), a także wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia.

•          Zapewnimy dostęp do źródeł finansowania dla podkarpackich przedsiębiorców (podkarpacki Fundusz Rozwoju oraz agencje państwowe, fundusze europejskie)

•          Będziemy wspierać przedsiębiorczość poprzez rozwój instytucji otoczenia biznesu specjalizujących się w doradztwie, a także rozwój specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo technologicznych, inkubatory przedsiębiorczości a także dostęp do innowacji.

•          Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad – wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców ZBGP przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych.

•          Program Strategiczny Błękitny San – podniesienie poziomu życia mieszkańców gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San, przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych.

 

PODKARPACKIE ROLNICTWO I WSIE
 

•          Zapewnimy obszarom wiejskim odpowiednią ilość i jakość wody poprzez retencję
i racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

•          Wesprzemy wzrost intensywności produkcji i poprawę technologii w gospodarstwach towarowych, zorientowanych na rynek.

•          Udzielimy wsparcia na rzecz modernizacji gospodarstw, umożliwiającej wzrost wydajności pracy w sytuacji wzrastającego deficytu siły roboczej, szczególnie
w gospodarstwach młodych rolników.

•          Wesprzemy rozwój rolnictwa precyzyjnego jako odpowiedź na wzrost wymagań środowiskowych i wysokie koszty w rolnictwie.

•          Wesprzemy organizujących się gospodarczo rolników w celu zapewnienia dostaw dużych, jednolitych partii surowców oczekiwanych przez zakłady przetwórstwa rolno-żywnościowego i sieci handlowe.

•          Wesprzemy integrację społeczności obszarów wiejskich, szersze upowszechnianie wiedzy wśród rolników i nie rolników o uwarunkowaniach i uciążliwości produkcji rolnej na wsi.

•          Wesprzemy rozwój usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu i podnoszących jakość życia dla seniorów.

•          Zapewnimy rozwój turystyki na obszarach wiejskich, wykorzystującej zasoby przyrodnicze i historyczno-kulturowe regionu.

•          Wesprzemy wytwarzanie żywności jakościowej, określanej jako tradycyjna, regionalna, ekologiczna, poprzez promowanie małego przetwórstwa, krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego.

•          Udzielimy niezbędnego wsparcia oddolnie tworzonym organizacjom pozarządowym
i podmiotom ekonomii społecznej, które mogą realizować ważne działania prospołeczne
z zakresu opieki społecznej lub usług na terenach marginalizowanych.

 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA PODKARPACIU
I POŁĄCZENIA KRAJOWE
 

•          Budowa otoczenia drogi ekspresowej S19 - rozbudowa drogi przez gminę Boguchwała, tak by udrożnić wyjazd z Rzeszowa w kierunku Sanoka i Jasła.

•          Budowa drogi ekspresowej z Rzeszowa do Radomia, tak by powstało ekspresowe połączenie z Warszawą.

•          Infrastruktura drogowa: budowa drogi ekspresowej północ-południe Via Carpatia (S19): Nisko - Rzeszów - Krosno – Barwinek, budowa drogi Rzeszów - Kolbuszowa - Tarnobrzeg - Radom, most na rzece San w Jarosławiu;

Linie kolejowe:

modernizacja:

•          szybkie połączenie Kolejowe Rzeszów - Warszawa,

•          Euroregionalna Kolej Karpacka Jasło – Krosno – Sanok - Zagórz – (Miedzylaborce) - Ustrzyki Dolne – Krościenko – (Chyrów) - Malhowice – Przemyśl;

•          dworce kolejowe: Stalowa Wola - Rozwadów, Rzeszów Główny, Czarna Tarnowska, Sędziszów Małopolski, Radymno;

•          linia kolejowa Rzeszów – Przemyśl - Medyka;

•          Dostępność wewnątrzregionalna - otwarcie obszarów południowych regionu – Bieszczad:

•          Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA:

•          Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej Projekt ma na celu budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, budowę nowych przystanków osobowych/peronów, budowę nowych mijanek i torów stacyjnych, budowę parkingów Park&Ride. Realizacja projektu jest częścią infrastrukturalną ogólnego zadania dotyczącego budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

•          Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego. Zakres projektu obejmuje zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, budowę hali technologicznej z myjnią, przebudowę układu torowego, budowę nowej sieci trakcyjnej, przebudowę układu torowego, budowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, budowę urządzeń srk. Projekt stanowi uzupełnienie części infrastrukturalnej budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

•          Koleje Podkarpackie, powołanie spółki w celu prowadzenia przewozów o charakterze regionalnym

 

PODKARPACKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE I EDUKACJA
 

Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości, szczególne znaczenie nabiera zapewnienie dostępności do wczesnej edukacji niezbędnej dla właściwego rozwoju umiejętności i kompetencji, niezwykle ważne tu jest, aby szkoła zwiększyła wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych

Na poprawę jakości kształcenia bez wątpienia wpływ mają również nauczyciele, konieczne jest więc podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia ich kwalifikacji i stosowania nowoczesnych metod nauczania

W czasach powszechnej mobilności konieczne jest rozszerzenie możliwości mobilności edukacyjnej, dlatego należy wspierać edukację i mobilność młodych ludzi, przez co poprawić ich sytuację na rynku pracy polskim i za granicą, jednym z celów takich działań jest doprowadzenie do tego, aby w 2020 r. każdy młody Europejczyk miał możliwość odbycia części swojej edukacji za granicą

 

•          Zamierzamy zwiększyć nakłady na inwestycje oświatowe i badawcze. Postaramy się aktywnie propagować kształcenie na kierunkach inżynieryjnych i technicznych.

•          Będziemy zabiegać o niwelowanie różnic edukacyjnych między miastem i wsią. Zamierzamy upowszechnić różne formy kształcenia i poradnictwa zawodowego dla osób wkraczających na rynek pracy.

•          Odbudujemy wojewódzki system doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli Poszerzymy możliwość korzystania z e-learningu i e-administracji.

•          Wprowadzimy program stypendialny trwający od szkoły podstawowej aż do ukończenia studiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości w celu wyrównania szans edukacyjnych

•          Będziemy wspierać i dofinansowywać szkolnictwo branżowe i techniczne dostosowane do potrzeb gospodarczych regionu.

•          Zwiększymy nakłady na dofinansowania obiadów w szkołach

•          Będziemy tworzyć programy współpracy we kształceniu pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi a spółkami Skarbu Państwa

•          Będziemy informatyzować szkoły – program ,,szybki Internet w każdej szkole” oraz ,,aktywna tablica” (zakup pomocy multimedialnych)

•          Wsparcie studentów kluczowych kierunków. Specjalne stypendia samorządowe dla studentów kierunków, które mają charakter rozwojowy dla województwa, a szczególnie kierunku lekarskiego. Stypendia samorządowe, zobowiązujące przyszłych lekarzy do pracy na lokalnym rynku.

 

PODKARPACKIE RODZINY W CENTRUM UWAGI
 

•          Będziemy troszczyli się o wyrównywanie dysproporcji socjalnych, przede wszystkim poprzez zwiększenie możliwości znalezienia pracy lub samozatrudnienia

•          Będziemy wspomagać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i zapewniać wsparcie rodzin biologicznych.

•          Będziemy dążyć do zwiększenia ilości godzin przeznaczonych na pomoc potrzebującym osobom przez pracowników socjalnych

•          Będziemy wspierać działania mające na celu rozbudowanie infrastruktury ośrodków udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie

•          W ramach budowy poczucia współodpowiedzialności za dobro wspólne stworzymy system współpracy na rzecz rodziny pomiędzy instytucjami samorządowymi oraz organizacjami sektora pozarządowego. Opracujemy jasne i przejrzyste reguły przyznawania środków na organizację zadań publicznych w ramach corocznych planów współpracy
z organizacjami pozarządowymi

•          Stworzymy i zrealizujemy Regionalny Program Polityki Senioralnej nakierowany na realizację potrzeb osób starszych, w tym zapewniający odpowiednią pomoc medyczną
i instrumenty integracji społecznej.

•          Wzmocnimy system opieki nad osobami starszymi i wymagającymi opieki paliatywnej

•          Będziemy budować domy opieki dla osób starszych

•          Zadbamy o to, by niepełnosprawni seniorzy mieli dostęp asystentów społecznych

•          Program ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych dla całych rodzin, tematyczne place zabaw.

 

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI
 

DOSTĘPNOŚĆ+ - to skierowany do samorządów program, którego celem jest dostosowanie przestrzeni publicznej oraz innych obszarów życia społecznego do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami. Program obejmuje osoby niepełnosprawne, niewidome, niesłyszące, ludzi starszych, z małymi dziećmi, kobiety w ciąży i osoby podróżujące z bagażami. „Dostępność plus” to dostępność w: architekturze (dostosowane wejścia, widny, podjazdy, barierki, toalety), transporcie (zakup nowego taboru transportu miejskiego), edukacji (wyposażenie, pomoce dydaktyczne), cyfryzacji (dostosowanie stron internetowych urzędów, programy TV z audiodyskrycją oraz napisami), (ługach - zastosowanie w muzeach oraz placówkach publicznych rozwiązań umożliwiających korzystanie z zasobów osobom
z ograniczeniami), legislacji (dostosowanie przepisów, tak aby zmiany dla osób z ograniczeniami były ciągłe, np. wymogi dotyczące budowy nowych mieszkań, bądź zakupu taboru miejskiego).

 

•          Wprowadzimy wraz z samorządami lokalnymi oraz administracją rządową szereg rozwiązań umożliwiających załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną

•          Umożliwimy równy i pełen dostęp do nauki poprzez nowoczesne systemy edukacyjne zapewniające nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także osobiste kontakty ze środowiskiem akademickim;

•          Zwiększymy aktywizację zawodową i przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych;

 

 

 

 

 

OPIEKA ZDROWOTNA NA PODKARPACIU
 

•          Rozwiniemy dostępność i poprawimy jakość usług medycznych m.in. poprzez zbudowanie systemu informatycznego umożliwiającego konsultacje medyczne na odległość
z zastosowaniem łącz internetowych (tzw. telemedycyna).

•          Wzmocnimy współpracę z samorządami powiatowymi dla poprawienia jakości
i dostępności opieki zdrowotnej i usług medycznych.

•          Będziemy zabiegali o sprawiedliwy i przejrzysty podział środków finansowych między poszczególne województwa, tak aby pacjenci z terenu Podkarpacia mieli taki sam dostęp do opieki medycznej jak w regionach o wyższym niż tu PKB.

•          Będziemy wspierać budowę nowego szpitala uniwersyteckiego

•          Będziemy wspierać tworzenie Zakładów Opiekuńczo Leczniczych

 

OCHRONA PODKARPACKIEJ KULTURY, ROZWÓJ TURYSTYKI, WZROST AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I PROMOCJA REGIONU
 

•          Rozwiniemy program budowy ścieżek rowerowych, w tym infrastrukturę w ramach Green Velo

•          Potencjał turystyczny regionu wydaje się być ciągle niewykorzystany. W połączeniu
z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej doprowadzimy do wykreowania nowych modeli biznesowych także w tym sektorze. Dzięki nim powstaną godne miejsca pracy szczególnie na obszarach wiejskich regionu.

•          Będziemy prowadzić aktywną promocję przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych województwa podkarpackiego. Promować będziemy zwłaszcza agroturystykę, turystykę ekologiczną oraz zróżnicowane formy turystyki kwalifikowanej. (Bieszczadzka kolejka leśna, Bieszczadzkie drezyny rowerowe, Zabytki architektury drewnianej z listy UNESCO, Zamek w Łańcucie, Skansen w Sanoku, Bieszczady)

Elementem promocji będzie tworzenie nowych marek turystycznych wiążących się
z Podkarpaciem jako miejscem żywo związanym z narodową kulturą i historią.

•          Będziemy wspierać rozbudowę i podnoszenie standardu bazy turystycznej.

•          Będziemy promowali i wspierali turystykę transgraniczną. Dążyć będziemy do poprawy stanu infrastruktury granicznej, zwłaszcza do tworzenia nowych przejść granicznych.

•          Zwiększymy uczestnictwo podkarpackich instytucji kultury w programach kulturalnych o zasięgu międzynarodowym dających szanse na promocję regionu i prezentację jego atrybutów

•          Utrzymamy wielokulturowe bogactwo, tożsamość lokalną i regionalną m.in. poprzez działania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, w tym wspieranie folkloru i sztuki ludowej oraz ochronę wartości niematerialnych

•          Zamierzamy zwiększyć́ pulę dotacyjną na działania w obszarze kultury, które to środki będą̨ przyznawane w formule konkursowej,

•          Uaktywnimy organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, które coraz częściej pełnią rolę porównywalną z rolą oficjalnych instytucji kultury

 

PODKARPACKIE ŚRODOWISKO, GOSPODARKA WODNA
I CZYSTE POWIETRZE
 

•          Wykorzystamy program ,,Żwirko i Wigura”, który będzie realizowany przez PFR do działań antysmogowych poprzez zastosowanie dronów. Dzięki temu będzie można skuteczniej egzekwować prawo zabraniające spalania trujących substancji w piecach centralnego ogrzewania, co m.in. da skuteczne narzędzie służbom, które do tej pory zajmowały się kontrolami w tym zakresie. Drony umożliwiają również sprawne odnajdywanie nielegalnych wysypisk śmieci, czy skuteczną kontrolę dróg i mostów oraz rzetelną ocenę natężenia ruchu drogowego.

•          We współpracy z instytucjami rządowymi będziemy budować moce kogeneracyjne zarówno w kontekście poprawy czystości powietrza (kogeneracja pozwala na uzyskanie większej efektywności wytwarzania w porównaniu z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej osobno) jak i wymianę i budowę nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce.

•          Przy wsparciu rządu będziemy uruchomiać zakłady zaawansowanego przetwarzania odpadów na syngaz / CNT w oparciu o technologię sprawdzoną w pilotażu przez polską spółkę. Wykorzystamy w tym celu środki unijne.

•          Powołamy podkarpackiego pełnomocnika ds. czystości powietrza.

•          Wybudujemy więcej stacji pomiarowych, sprawdzających stan powietrza.

•          Będziemy tworzyć strefy niskoemisyjne w centrach miast.

•          Stworzymy program mający na celu zmianę systemu grzewczego w domach jednorodzinnych na przyjazny środowisku, ze szczególnym naciskiem na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i termomodernizację budynków.

•          Będziemy wspierać inwestycję w energetykę odnawialną, głównie w fotowoltaikę zarówno w skali mikro (do 40 kV) jak i większej (do kilku / kilkunastu MW).

 

PODKARPACKA INNOWACYJNOŚĆ I CYFRYZACJA REGIONU
 

•          Wykorzystując Program Operacyjny Polska Cyfrowa będziemy rozwijać projekt ,,Ostatnia mila” polegający na inwestycjach w sieci dostępu do Internetu. Nasze działania będą dotyczyć wsparcia projektów w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci, a także infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej, a także w uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, w zakresie podstawowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

•          Będziemy rozwijać zasoby udostępniające centralne usługi e-administracji

•          Będziemy wspomagać rozwój infrastruktury technicznej na wsi, w tym teleinformatycznej oraz pomoc logistyczną i organizacyjną dla lokalnych i regionalnych przedsięwzięć w tym zakresie.

•          Zniwelujemy różnice w dostępie do nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PODKARPACIA I ROZWÓJ MIESZKALNICTWA
 

•          Będziemy ściślej współpracować z rządem przy realizacji programów, kierowanych do samorządów

•          Elektromobilność i paliwa alternatywne

•          Rozwój stacji ładowania w największych aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych

•          Rozwój infrastruktury dla tankowania gazu ziemnego w postaci CNG/LNG

•          Wprowadzenie stref czystego transportu. Ustanowienie stref czystego transportu wpłynie na spadek emisji szkodliwych związków szczególnie w centrach miast.

•          Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT)

•          Wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności
w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną;

•          Zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną.

•          Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego.

•          Kogeneracja szansą dla ciepłownictwa samorządowego

•          Rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji.

•          Inwestycje w lokalne elektrociepłownie przyniosą niesamowite efekty. Na obszarze objętym tym działaniem diametralnie zmniejszy się emisja dwutlenku węgla i rakotwórczego pyłu zawieszonego PM10. Zyska środowisko, ale i mieszkańcy powiatu.

•          Realizacja inwestycji układu kogeneracyjnego

•          Klastry Energii

•          Aktywne uczestnictwo w klastrze, koordynowanie działań lub wsparcie dla wspólnych działań społeczności w celu utworzenia klastra

•          Opracowanie i wdrożenie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planów zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

•          Program rozwoju gazyfikacji

 

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI NA PODKARPACIU
 

•          Będziemy budować bezpieczne i oświetlone przejścia dla pieszych

•          Polepszymy jakość dróg powiatowych i wojewódzkich w celu zwiększenia na nich bezpieczeństwa

•          Będziemy wspólnie z rządem przywracać zlikwidowane za rządów PO-PSL posterunki policji

•          Stworzymy strategię zapobiegania zagrożeniom powodziowym.

•          Będziemy wspierać i promować programy poprawy gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w tym małej retencji oraz systemu regulacji zasobów wodnych (melioracja).

•          Zwiększymy świadomość mieszkańców w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez propagowanie szkoleń przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych

 

SPRAWNA ADMINISTRACJA I LEPSZE ZARZĄDZANIE
NA PODKARPACIU
 

•          Sprawność administracji będzie na bieżąco monitorowana.

•          Na bieżąco będziemy sprawdzać poziom satysfakcji osób korzystających z usług administracji publicznej.

•          Zapewnimy transparentność posiedzeń wszelkich organów władz wybieranych przez Obywateli; posiedzenia rad gmin, powiatów oraz Sejmiku, a także zarządów powiatowych
i wojewódzkiego będą na bieżąco transmitowane i dokumentowane w sposób powszechnie
i łatwo dostępny.

•          Rozszerzymy dostępność sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej dla jak największej liczby mieszkańców regionu. Wykorzystamy w tym celu wszelkie możliwe źródła finansowania, począwszy od środków z UE.

•          Zapewnimy przyśpieszenie wydatkowania unijnych środków w ramach programów regionalnych.

 

 

 


 

POWIAT BIESZCZADZKI
 
Ø  powierzchnia 1 139 km2

Ø  liczba ludności 21 891

Ø  gęstość zaludnienia 19 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 42,9%
 

Utrzymanie priorytetowych (dla biednych samorządów) kryteriów przy wdrażaniu programów przebudowy dróg
Modernizacja i przebudowa Ustrzyckiego szpitala połączona z jego restrukturyzacją
i sanacją
Przygotowanie i wdrożenie projektu wsparcia dla budowy przydomowych oczyszczalni, zwłaszcza w Zlewni Jeziora Solińskiego
Budowa Centralnego Ośrodka Sportowego w gminie Ustrzyki Dolne
Realizacja projektu ,,Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” jako drogi do dywersyfikacji i intensyfikacji gospodarki turystycznej poprzez realizację Szlaku turystycznego lokalnych centrów kulturowych
Opracowanie i wdrożenie w życie Programu Bieszczadzkiego
 

GMINA CZARNA
 
Ø  powierzchnia 184,8 km²

Ø  liczba ludności 2 418

Ø  gęstość zaludnienia 13 osób/km²

INFRASTRUKTURA

Opracowanie i wdrożenie w życie Programu Bieszczadzkiego
Przygotowanie i wdrożenie projektu wsparcia dla budowy przydomowych oczyszczalni, zwłaszcza w zlewni jeziora solińskiego
Utrzymanie priorytetowych dla biednych samorządów kryteriów przy wdrażaniu programów przebudowy dróg
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Realizacja projektu ,,Bieszczadzkiego Centrum Kulturowego” jako drogi do dywersyfikacji i intensyfikacji gospodarki turystycznej poprzez realizację Szlaku turystycznego lokalnych centrów kulturowych
GMINA LUTOWISKA
 
Ø  powierzchnia 475,6 km²

Ø  liczba ludności 2 077

Ø  gęstość zaludnienia 4 osób/km²
 

INFRASTRUKTURA

Opracowanie i wdrożenie w życie Programu Bieszczadzkiego
Przygotowanie i wdrożenie projektu wsparcia dla budowy przydomowych oczyszczalni, zwłaszcza w zlewni jeziora solińskiego
Utrzymanie priorytetowych dla biednych samorządów kryteriów przy wdrażaniu programów przebudowy dróg
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Realizacja projektu ,,Bieszczadzkiego Centrum Kulturowego” jako drogi do dywersyfikacji i intensyfikacji gospodarki turystycznej poprzez realizację Szlaku turystycznego lokalnych centrów kulturowych
GMINA UTRZYKI DOLNE
 
Ø  powierzchnia 478,7 km²

Ø  liczba ludności 17 396

Ø  gęstość zaludnienia 37 osób/km²

INFRASTRUKTURA

Opracowanie i wdrożenie w życie Programu Bieszczadzkiego,
Przygotowanie i wdrożenie projektu wsparcia dla budowy przydomowych oczyszczalni, zwłaszcza w zlewni jeziora solińskiego
OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja i przebudowa ustrzyckiego szpitala połączona z jego restrukturyzacją
i sanacją
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Realizacja projektu ,,Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” jako drogi do dywersyfikacji i intensyfikacji gospodarki turystycznej poprzez realizację Szlaku turystycznego lokalnych centrów kulturowych
Budowa Centralnego Ośrodka Sportowego w gminie Ustrzyki Dolne

 

POWIAT BRZOZOWSKI
 
Ø  powierzchnia 539 km2

Ø  liczba ludności 65 938

Ø  gęstość zaludnienia 122 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 11,9%
 
Doposażenie szkół podstawowych i przedszkoli
Termomodernizacja budynków szkolnych
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Modernizacja dróg gminnych i powiatowych
Budowa mostu na Sanie na terenie Powiatu Brzozowskiego
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i powiatowych
Budowa chodników dla pieszych
Wsparcie zakupu nowego samochodu dla jednostkek OSP
Utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia
Utworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci
Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Organizowanie nowych i regionalnych wydarzeń kulturalno-sportowych
Organizowanie dysput, debat, spotkań z osobami publicznymi
Modernizacja stadionu
Modernizacja Domu Kultury
Modernizacja Remizy Strażackiej
Rozbudowa bazy turystycznej na terenie Gminy Dydnia
Stworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystyki pieszej
Dziedzictwo kulturowe- renowacja zabytków na terenie gminy

 
GMINA BRZOZÓW
 
Ø  powierzchnia 103,1 km²

Ø  liczba ludności 26 659

Ø  gęstość zaludnienia 259 osób/km²
 

Objęcie powiatu brzozowskiego Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad
 

 

INFRASTRUKTURA

Budowa sieci wodociągowej
Przebudowa sieci kanalizacyjnej
Drogi wg zestawienia
 

 
 
 
GMINA DOMARADZ
 
Ø  powierzchnia 56,5 km²

Ø  liczba ludności 6 112

Ø  gęstość zaludnienia 108 osób/km²
 

EDUKACJA

Doposażenie szkół i przedszkoli
Termomodernizacja budynków edukacyjnych (SP 1 Golcowa)
Wsparcie w powstaniu żłobka w Gminie Domaradz
Rozwój zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży
Koła zainteresowań językowych pozalekcyjnych
INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Golcowej i Baryczy
Modernizacja drogi powiatowej Domaradz, Golcowa Przysietnica
Modernizacja drogi gminnej przysiółek Nowiny 2km
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie jednostek PSP i OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
Budowa chodników przy drodze powiatowej i wojewódzkiej
OCHRONA ZDROWIA

Powstanie Gabinetu dentystycznego w miejscowości Golcowa
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Ułatwienie w przekształcaniu działek rolnych na budowlane
Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyrównanie dochodów miasto wieś
Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości
Pomoc w pozyskiwaniu środków z UE

 
POMOC SPOŁECZNA

Dofinansowanie wymiany eternitu na blachę w domach prywatnych
Dofinansowanie docieplenia budynków, wymiana okien
Dofinansowanie wymiany pieców CO na Gazowe
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Modernizacja stadionu w Domaradzu, 
Modernizacja Domu Kultury w Domaradzu
Modernizacja Remizy Strażackiej w Domaradzu i rozbudowa Remizy w Golcowej
Budowa ścieżki rowerowej
GMINA DYDNIA
 
Ø  powierzchnia 130,3 km²

Ø  liczba ludności 7 997

Ø  gęstość zaludnienia 62 osób/km²
 

EDUKACJA

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabówce na potrzeby ośmiu klas
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dydni
Wsparcie utrzymania małych szkół
Dofinansowanie do ucznia przedszkolnego
INFRASTRUKTURA

Budowa mostu na Sanie na terenie Powiatu Brzozowskiego
Przebudowa drogi wojewódzkiej (m.in. budowa chodników)
Modernizacja dróg lokalnych
Modernizacja drogi powiatowej Ulucz – Jabłonica Ruska po prawej stronie Sanu
Podjęcie działań mających na celu utworzenie w gminie żłobka
Kontynuacja budowy kanalizacji na terenie Gminy Dydnia
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa budynku policji w centrum Dydni
Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej: budowa chodnika, przejść dla pieszych, oznakowania drogi – pasy
Włączenie jednostki OSP w Niebocku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
Wsparcie zakupu nowego samochodu dla jednostki OSP w Witryłowie
Budowa chodników przy drogach powiatowych
OCHRONA ZDROWIA

Utworzenie całodobowego zakładu opieki dla osób obłożnie chorych w Krzemiennej (m.in. leczenie poudarowe i onkologiczne)
Utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów w Temeszowie
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Niebocku i Witryłowie
Utworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Działania związane z budową mieszkań socjalnych
Działania związane z budową mieszkań komunalnych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie działań związanych z budową winnic przez rolników
Wsparcie działań związanych z tworzeniem miejsc pracy w sektorze pozarolniczym
Wsparcie działalności młodych rolników
POMOC SPOŁECZNA

Rozwinięcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem
Wsparcie działań związanych z utworzeniem mieszkań chronionych na terenie gminy
Punkt wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych (prawnik, psycholog, terapeuta)
Podjęcie działań w kierunku tworzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Kultywowanie tradycji wiejskiej na terenie gminy Dydnia (Krzywe, Końskie, Jabłonka, Obarzym, Dydnia)
Utworzenie muzeum Henryka Cipory
Rozwój działalności kulturalnej w Muzeum Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
w Końskiem
Wsparcie działań związanych z rozwojem Szkoły Muzycznej I st. w Dydni
Poszerzenie działalności sportowej o lekkoatletykę w Dydni i Niebocku
Stworzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Grabówce
Rozbudowa bazy turystycznej na terenie Gminy Dydnia
Stworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystyki pieszej
Dziedzictwo kulturowe- renowacja zabytków na terenie gminy
INNE

Utworzenie dwóch Spółdzielni Socjalnych w Gminie Dydnia
 

 

 

GMINA HACZÓW
 
Ø  powierzchnia 71,7 km²

Ø  liczba ludności 9 161

Ø  gęstość zaludnienia 129 osób/km²
 

EDUKACJA

Wyposażenie Szkół Podstawowych w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia
i pomoce dydaktyczne
Stworzenie w Szkole Podstawowej w Jasionowie stołówki szkolnej z odpowiednim zapleczem kuchennym a docelowo stołówek w każdej ze szkół Gminy Haczów.
Wyposażenie Szkół Podstawowych w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i zorganizowanie szkoleń dla uczniów w tym zakresie.
INFRASTRUKTURA

Droga gminna łącząca Wzdów z Czekajem długość około 800 metrów, nr działki 2184/1
Droga gminna od cmentarza we Wzdowie po pod park i łącząca się z droga do Górek, długość ok 1 km, nr działek: 262/1, 2220/1, 2211/5,
Droga gminna dojazdowa do pól nr działki: 2184/1 około 1 km.
Droga gminna dojazdowa do pól nr działek: 2198/1; 2102 około 1 km.
Droga gminna dojazdowa do pól nr działek: 2272/3 około 1,5 km.
Dokończenie realizacji inwestycji budowy wodociągu dla wszystkich miejscowości Gminy Haczów. Wartość całości zadania 22 mln zł. Realizacja na dzień dzisiejszy 3 mln. Do zakończenia inwestycji potrzebne środki w wysokości 19 mln. zł.
Trasa przez Morwawę na drodze "Kaczmarówka" w miejscowości Haczów – wartość 5 mln.
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach poszczególnych miejscowościach nie objętych dotychczas projektem technicznym.
Wykonanie remontu kapitalnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, wewnątrz tj kuchni, sceny, sali widowiskowej, sanitariatów, klatek schodowych, kotłowni - wartość ok. 1,5 mln zł.
Wykonanie termomodernizacji budynków Domu Nauczyciela i Starego Ośrodka Zdrowia w Haczowie – koszt łącznie 400 tyś zł
droga "Za Morwawą", położenie nakładki asfaltowej
drogi "Na Górkach", położenie nowej nawierzchni
droga "Na Zapłociu", położenie nowej nawierzchni
droga "Do ławy na wygonie", nowa nawierzchnia + wykonanie oświetlenia drogi
droga do "Orlika", położenie nawierzchni asfaltowej
droga w kierunku Rysz Gabriela
droga nad Wisłokiem od P. Dąbrowskiej do Zapłocia
droga nad Wisłokiem k/o p. Mikowej
droga do Klepackiego
droga do P. Filar
droga w Sicinie tzw. Obwodnica
droga obok P. Jakiel B.
miejscowość Jabłonica Polska, wartość; 500 tyś tj:
droga "Na Dębinę",
droga "Na Budzyń"
droga "Do Szopiaków
Zmiana nawierzchni na bitumiczną na wszystkich drogach gminnych poscaleniowych w ciągach zabudowy mieszkaniowej
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej na odcinku od
m. Buków do Trześniowa i Bzianki
Wykonanie nakładki na drogach gminnych w miejscowości Malinówka

- na III Koźlińcu

- droga Malinówka Góra, końcowy odcinek

- likwidacja usuwiska drogi „Malinówka Góra”

- utwardzenie parkingu przy cmentarzu „Malinówka Góra

- wykonanie oświetlania dróg gminnych w Malinówce
Budowa chodników:

- kontynuacja budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w Jasionowie

- budowa chodnika przy drodze powiatowej "Na Różance" w Jasionowie

- budowa chodników w m. Haczów przy drogach powiatowych, wartość ok. 1 mln. tj: w kierunku Trześniowa, na Bziankę, na Sicinę, do Jabłonicy Polskiej.
Budowa parkingów w Haczowie, tj: obok cmentarza, przy "Groszku" nad Wisłokiem, przy zabytkowym kościele,
Wykonanie kładki "Na Górze" pieszo-jezdnej oraz przejazdu przez Morwawę na drodze "Kaczmarówka" w miejscowości Haczów – wartość 5 mln.
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach poszczególnych miejscowościach nie objętych dotychczas projektem technicznym.
Wykonanie remontu kapitalnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, wewnątrz tj. kuchni, sceny, sali widowiskowej, sanitariatów, klatek schodowych, kotłowni - wartość ok. 1,5 mln zł.
Wykonanie termomodernizacji budynków Domu Nauczyciela i Starego Ośrodka Zdrowia w Haczowie – koszt łącznie 400 tyś zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie jednostki OSP Jasionów w nowy średni samochód pożarniczy (realizacja w trakcie) i nowoczesny sprzęt do ochrony przeciwpożarowej.
Wyposażenie jednostki OSP Trześniów w nowy średni samochód pożarniczy
i nowoczesny sprzęt do ochrony przeciwpożarowej.
Wyposażenie jednostki OSP Jabłonica Polska w nowy średni samochód pożarniczy  
i nowoczesny sprzęt do ochrony przeciwpożarowej.
Doposażenie pozostałych jednostek OSP z Gminy Haczów z KSRG i z poza systemu w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy ze środków rządowych w tym m.in. z MSWiA, Komendanta Głównego PSP, Ministra Ochrony Środowiska, innych źródeł finansowania w tym również ze środków własnych gminy
Wsparcie finansowe i sprzętowe dla Posterunku Policji w Haczowie w celu poprawy współpracy samorządu gminnego z Policją i uzyskania efektywniejszej jej pracy.
Wykonanie "Ogródka Ruchu Drogowego" przy SP w Haczowie w celu edukacji młodzieży w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego.
OCHRONA ZDROWIA

Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z gabinetami specjalistycznymi i rehabilitacją
w Jasionowie.
Zmiana organizacji świadczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy Haczów w nowo wybudowanym Ośrodku Zdrowia w Haczowie z zapewnieniem odpowiedniego i równego poziomu świadczenia tych usług dla wszystkich mieszkańców.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Opracowanie "Planu zagospodarowania przestrzennego” dla całej Gminy Haczów
Wybudowanie lub wygospodarowanie dwóch mieszkań zastępczych dla potencjalnych poszkodowanych osób w wyniku pożaru, huraganu czy innej klęski żywiołowej.
Pozyskanie terenów pod tanie budownictwo dla młodych mieszkańców gminy
i realizacja programu rządowego w tym zakresie.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wygospodarowanie i uzbrojenie gruntów gminnych w media umożliwiające powstawanie nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy.
Włączenie terenów gminnych do stref ekonomicznych lub dążenie do utworzenia nowych stref przy współudziale sąsiadujących samorządów.
Zapewnienie dogodnych zasad korzystania z dróg przez podmioty gospodarcze w celu transportu towarów o znacznym tonażu. Likwidacja bezzasadnych zakazów ograniczania tonażu pojazdów poruszających się po drogach na terenie gminy.
Zapewnienie dogodnych warunków inwestowania na terenie gminy, zwolnienia
z podatków lub obniżki podatków od istniejących i nowych przedsiębiorców.
Wsparcie lokalnych producentów wytwarzających produkty regionalne
POMOC SPOŁECZNA

Utworzenie Dziennego Domu Opieki dla seniorów na terenie gminy
Bieżące monitorowanie i pomoc osobom starszym i potrzebującym.
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rewitalizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w Haczowie tj:

- dokończenie remontu budynku Dworu

- remont tzw. "Oranżerii"

- wykonanie ścieżek spacerowych na terenie parku

- wykonanie oświetlenia terenu parkowego Koszt dokończenia rewitalizacji -
3,5 mln. zł.
Zagospodarowanie Dworu w Haczowie poprzez umożliwienie przedsiębiorcom zorganizowanie w nim restauracji z częścią hotelową jako bazy turystycznej.  
Zagospodarowanie Dworu w Haczowie poprzez umożliwienie przedsiębiorcom zorganizowanie w nim restauracji z częścią hotelową jako bazy turystycznej.  
Wykonanie nowej nawierzchni tartanowej, remontu ogrodzenia i parkingu przed bramą wjazdową stadionu sportowego w Haczowie - koszt 500 tyś zł.
Wybudowanie krytego kortu tenisowego przy Orliku w Haczowie.
Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej obiektów sportowych gminy.
GMINA JASIENICA ROSIELNA
 
Ø  powierzchnia 57,1 km²

Ø  liczba ludności 7 829

Ø  gęstość zaludnienia 137 osób/km²
 

EDUKACJA

Budowa Przedszkola w Orzechówce (na bazie rozbudowy budynku Zespołu Szkół) – koszt ok. 3,5 mln zł
Remont basenu w Szkole Podstawowej w Bliznem – koszt ok. 500 tys. zł
INFRASTRUKTURA

Budowa i remonty dróg gminnych o łącznej wartości 4,5 mln zł
Przebudowa mostu w Jasienicy Rosielnej – koszt ok. 1,5 mln zł
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – koszt ok. 900 tys. zł
Budowa chodników dla pieszych o łącznej wartości ok. 2 mln zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Montaż monitoringu na budynkach i w miejscach użyteczności publicznej – koszt ok. 150 tys. zł
POMOC SPOŁECZNA

Budowa Domu Dziennego Pobytu dla seniorów – koszt ok. 4 mln zł
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Orzechówce – koszt k. 1,8 mln zł
Wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych twórców ludowych
i zespołów ludowych – kwota ok. 200 tys. zł
Budowa stadionu sportowego w Bliznem – koszt ok. 500 tys. zł
GMINA NOZDRZEC
 
Ø  powierzchnia 120,8 km²

Ø  liczba ludności 8 180

Ø  gęstość zaludnienia 68 osób/km²

EDUKACJA

Budowa przedszkoli i żłobków
Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla klas edukacji wczesnoszkolnej
Doposażenie szkół w profesjonalne pomoce dydaktyczne
Tworzenie pracowni tematycznych
Inwentaryzacja potencjału historycznego w Gminie Nozdrzec
INFRASTRUKTURA

Bieżące remonty i utrzymanie w dobrym stanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Nozdrzec
Podniesienie poziomu współpracy z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych                 w zakresie zimowego utrzymania
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Nozdrzec w partnerstwie z gminami Domaradz                  i Dynów
Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących sieci
Modernizacja sieci energetycznej
Budowa mostu na rzece San w ciągu dróg powiatowych Wara – Brzozów i Wara Jabłonica Ruska
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Nawiązanie współpracy z samorządem woj. podkarpackiego i samorządem powiatu brzozowskiego w celu budowy chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych
Aktualizowanie mapy miejscowych zagrożeń w gminie Nozdrzec
Tworzenie lokalnych programów podnoszących poziom bezpieczeństwa
z uwzględnieniem specyfiki gminy
Tworzenie lokalnych programów informacyjnych skierowanych do osób w wieku senioralnym oraz ich wdrażanie
Tworzenie lokalnych programów informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień oraz ich wdrażanie
Trzy miejscowości powiatu brzozowskiego tj. Huta Poręby, Siedliska, Wołódź nie maja bezpośredniej możliwości z wydziałami starostwa, jak tez nie mają zapewnionej sprawnej obsługi przez Szpital w Brzozowie. Bez możliwości szybkiego przeprawiania się w kierunku w/w miejscowości wzrasta także poziom zagrożenia bezpieczeństwa ich mieszkańców. Wniosek w sprawie budowy mostu na rzece San w gminie Nozdrzec został złożony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.
OCHRONA ZDROWIA

Dokonywanie corocznej oceny poziomu dostępności podstawowych świadczeń medycznych dla mieszkańców gminy Nozdrzec
Zorganizowanie w szkołach prowadzonych przez gminę Nozdrzec systematycznych konsultacji ogólnomedycznych i stomatologicznych
Tworzenie lokalnych programów edukacyjnych, z zakresu medycyny, skierowanych do osób w wieku senioralnym oraz ich wdrażanie
Organizowanie akcji na rzecz aktywności ruchowej
Podejmowanie i propagowanie   akcji na rzecz zdrowego odżywiania się
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego adekwatna do zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy Nozdrzec
Adaptacja nieużytkowanych budynków gminnych na potrzeby sytuacji demograficznej gminy Nozdrzec
Podejmowanie działań na rzecz wykorzystania źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych
Poprawa standardów funkcjonowania istniejących gminnych zasobów mieszkaniowych
Propagowanie idei towarzystw budownictwa społecznego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie wyznaczenia strefy dla przedsiębiorczości
Wyznaczenie przez mieszkańców i samorząd gminy Nozdrzec strefy dla przedsiębiorczości
Podjęcie przez Radę Gminy Uchwały w sprawie utworzonej strefy przedsiębiorczości
Nawiązanie współpracy z lokalnymi dla gminy Nozdrzec, szkołami zawodowymi i PUP w Brzozowie w celu skorelowania potrzeb zawodowych w utworzonej strefie
z kierunkami kształcenia w szkołach zawodowych i w technikach
Uzbrojenie wskazanej strefy przedsiębiorczości w zakresie infrastruktury i mediów
POMOC SPOŁECZNA

Sprawne realizowanie rządowych programów prospołecznych
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka pomocy społecznej w zakresie ochrony danych osobowych
Wyższy poziom współpracy z PCPR w Brzozowie, ROPS Rzeszów, PFRON
Podniesienie poziomu trwałej współpracy z Bankiem Żywności
Realizacja strategii KREPS
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Dynamizacja działań Ośrodka Kultury w gminie Nozdrzec
Zwiększenie przez gminę Nozdrzec wsparcia organizacyjnego i finansowego skierowanego do uprawianych dyscyplin sportowych
Digitalizacja potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego gminy Nozdrzec
Organizowanie nowych i regionalnych wydarzeń kulturalno-sportowych
Organizowanie dysput, debat, spotkań z osobami publicznymi
INNE

Organizowanie zebrań wiejski zgodnie z przyjętymi statutami sołectw
Włączenie grup i osób marginalizowanych w życie społeczne gminy
Kreowanie nowych form aktywności społecznej
Podejmowanie działań w kierunku odbudowania jedności w poszczególnych miejscowościach
Stałe informacje dotyczące m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych. Ponadto istnieje potrzeba informowania mieszkańców gminy Nozdrzec m.in. o funkcjonowaniu bezpłatnego biura porad prawnych, Rzeczniku Praw Konsumenckich itp.
 


 

POWIAT JAROSŁAWSKI
 
Ø  powierzchnia 1 029 km2

Ø  liczba ludności 120 980

Ø  gęstość zaludnienia 118 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 37,7%
 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Budowa krytej pływalni w kompleksie Zespołu Szkól Technicznych
i Ogólnokształcących
Dalsze wzmacnianie szkolnictwa zawodowego
Pozyskiwanie pozabudżetowych pieniędzy na programy i projekty edukacyjne
Racjonalizacja powiatowego systemu edukacji i oświat
Przebudowa dróg powiatowych
Budowa 2. mostu na Sanie
Poprawa bazy lokalowej placówek edukacyjno-wychowawczych
Budowa mieszkań chronionych dla wychowanków domu dziecka
Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Stały monitoring zagrożeń pojawiających się wraz z rozwojem społeczeństwa (typu dopalacze).
Budowa budynku dla przychodni specjalistycznych w Centrum Opieki Medycznej.
Budowa łącznika między oddziałem zakaźnym a resztą szpitala.
Budowa parkingów i dróg w Centrum Opieki Medycznej oraz budowa budynku kuchni z infrastrukturą.
Prowadzenie prozdrowotnych akcji społecznych typu przesiewowe badania onkologiczne dla dzieci z terenu powiatu
Zakup tomografu komputerowego
Realizacja programów taniego budownictwa mieszkaniowego (Mieszkanie+, mieszkania socjalne).
Stworzenie profesjonalnej giełdy rolno-towarowej na terenie gm. Radymno (bezpośrednie sąsiedztwo największego przejścia granicznego z Ukrainą)
z konfekcjonowaniem i przetwórstwem
Na bazie istniejących obiektów utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej 
Budowa „mieszkań chronionych” i do usamodzielnienia wychowanków domu dziecka.
Remont istniejącego budynków dla Centrum Wsparcia Społecznego i PCPR.
Remont zabytkowego budynku dla potrzeb Powiatowego Ogniska Baletowego i innych form aktywności
Doprowadzenie do sytuacji, co najmniej jednej drużyny z Jarosławia w najwyższej klasie rozgrywek
Budowa kwalifikowanej trasy rowerowej (we współpracy z gminami Jarosław
i Radymno) brzegami rzeki San – pomiędzy „Bulwarami Jarosławskimi” a zalewem ZEK w Radymnie
Tworzenie warunków do zbudowania bazy agroturystycznej i turystyki kwalifikowanej (np. enoturystyka).
Stworzenie programu w oparciu o środki zewnętrzne wspierającego organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem dziedzictwa narodowego i lokalnego.
Wpisanie strzelnicy w Maleniskach na trwałe w rozwój powiatu (w zakresie bezpieczeństwa, ale także gospodarczy i promocyjny).
GMINA CHŁOPICE
Brak Logo Gminy
Ø  powierzchnia 49,2 km²

Ø  liczba ludności 5 556

Ø  gęstość zaludnienia 114 osób/km²
 

MIEJSCOWOŚĆ BORATYN
EDUKACJA

Oddział przedszkolny w szkole
INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika przy drodze powiatowej i gminnej
Scalenie gruntów
Remont dróg gminnych
Nowy most na drodze gminnej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa oświetlenia na drodze „zagumiennej” i gminnych
OCHRONA ZDROWIA

Pomoc w otwarciu punktu rehabilitacji
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Doposażenie świetlicy wiejskiej
Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa siłowni pod chmurką
Przy pracach scaleniowych wytyczenie stadionu sportowego i ścieżek rowerowych
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary , kolektory
Działania na rzecz rolników
 

MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPICE
EDUKACJA

Doposażenie SP w pomoce naukowe
INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
Budowa chodnika na Murowance
Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej
Budowa muszli koncertowej i zagospodarowanie terenu obok
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Doposażenie OSP w nowoczesny sprzęt
Budowa oświetlenia ulicznego
OCHRONA ZDROWIA

Wsparcie dla ośrodka zdrowia i apteki
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Nauka gry na instrumentach
Doposażenie świetlicy wiejskiej
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa stadionu z bieżnią i szatni piłkarskiej
Wspieranie drużyny piłkarskiej
Aktywowanie sekcji sportowej przy hali sportowej
Rozwój innych form rekreacji – siłownia, zumba
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary, kolektory
Działania na rzecz rolników
MIEJSCOWOŚĆ DOBKOWICE
EDUKACJA

Oddział przedszkolny i rozwój szkoły
INFRASTRUKTURA

Dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
budowy chodnika przy drodze gminnej
Dokończenie budowy placu rekreacyjnego
Budowa parkingu przy kościele
Remonty dróg gminnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Doposażenie OSP w nowoczesny sprzęt
Budowa oświetlenia ulicznego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Doposażenie świetlicy wiejskiej
Nauka gry na instrumentach
Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa siłowni pod chmurką
Wspieranie drużyny piłkarskiej
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary, kolektory
Działania na rzecz rolników
MIEJSCOWOŚĆ LUTKÓW
INFRASTRUKTURA

Remonty dróg gminnych
Budowa chodnika
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa oświetlenia ulicznego
Doposażenie OSP w nowoczesny sprzęt
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Rozwój działalności GOK- wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Doposażenie świetlicy wiejskiej
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozwój innych form rekreacji- siłownia, zumba
Budowa siłowni pod chmurką
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii- solary, kolektory
Działania na rzecz rolników

 
MIEJSCOWOŚĆ ŁOWCE
EDUKACJA

Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej i Przedszkolu
Doposażenie SP w pomoce naukowe
INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika przy drodze powiatowej - Podgaj
Budowa dróg gminnych i lokalnych
Budowa parkingu przy cmentarzu
Budowa muszli koncertowej i zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej
OCHRONA ZDROWIA

Wsparcie funkcjonowania ośrodka zdrowia
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Nauka gry na instrumentach
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa siłowni pod chmurką
Budowa szatni piłkarskiej, boiska zagospodarowanie terenu- ogrodzenie
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary, kolektory
Działania na rzecz rolników
Budowa placu targowego
MIEJSCOWOŚĆ JANKOWICE
EDUKACJA

Doposażenie SP w pomoce naukowe
Remont elewacji szkoły
INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika przy drodze gminnej
Scalenie gruntów
Remont dróg gminnych
Dokończenie budowy parkingu przy kościele
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa oświetlenia przy drogach
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Nauka gry na instrumentach
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa siłowni pod chmurką
Rozwój innych form rekreacji – siłownia, zumba
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary, kolektory
Działania na rzecz rolników

 
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIECHÓW
EDUKACJA

Doposażenie SP w pomoce naukowe
INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika przy drodze powiatowej - PODGAJ
Remont dróg gminnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa oświetlenia przy drogach
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie inkubatora przedsiębiorczości
KULTURA

Rozwój działalności GOK – wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Nauka gry na instrumentach
REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa siłowni pod chmurką
Rozwój innych form rekreacji – siłownia, zumba
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii – solary, kolektory
Działania na rzecz rolników
GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
 
Ø  powierzchnia 34,6 km²

Ø  liczba ludności 37 892

Ø  gęstość zaludnienia 1 094,8 osób/km²

EDUKACJA

Rozwój szkolnictwa podstawowego
Doposażenie szkół i przedszkoli
Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Stworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i przedszkolach na terenie miasta Jarosławia
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu
Rozwój zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży
Stworzenie Miejskiej Pracowni Edukacyjno-Doświadczalnej dla dzieci i młodzieży miasta Jarosławia
INFRASTRUKTURA

Budowa drugiego mostu na Sanie
Dokończenie budowy Nowego Cmentarza
Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej Jarosławia
Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych na obszarze Jarosławia
Budowa połączenia pieszego obecnego cmentarza z nowo budowanym przez tory kolejowe
Modernizacja płyty Rynku

 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ścisła współpraca Straży Miejskiej z Policja i Strażą Pożarną
Wyposażenie Straży Miejskiej w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa brakującego oświetlenia ulicznego we wszystkich dzielnicach miasta
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, budowa sygnalizacji świetlnych przy przejściach dla pieszych
Budowa i modernizacja chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych
Budowa parkingów na terenie miasta
OCHRONA ZDROWIA

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego w zakresie doposażenia szpitala powiatowego w Jarosławiu
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego
Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
Uruchomienie na terenie miasta wsparcia dla młodych małżeństw w ramach programu Mieszkanie+
Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Usprawnienie procesów przygotowania inwestycji mieszkaniowych
Ułatwienia w dostępie do kapitału dla młodych rodzin na rzecz budowy domów
i mieszkań
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uruchomienie działalności podmiotów gospodarczych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jarosławiu
Budowa placu targowego w Jarosławiu
Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości
Zwiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jarosławiu
POMOC SPOŁECZNA

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe dla najuboższych mieszkańców Jarosławia
Pomoc dla młodych rodzin – rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Rozwój usług dla seniorów – powstanie kolejnej placówki w ramach programu Senior Plus
Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
Lepsze adresowanie działań pomocowych do osób najbardziej potrzebujących
Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Przebudowa stadionu miejskiego w Jarosławiu
Budowa drugiej hali sportowej w Jarosławiu – lokalizacja na terenie miasta Centralnego Ośrodka Tenisa Stołowego
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Jarosławia
Lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na Nabrzeżu Nadsańskim
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu Sanu z Jarosławia do Radymna
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta

 
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta
Działania na rzecz partycypacji społecznej
Wprowadzenie przejrzystych zasad działalności instytucji publicznych
Budowa Parku Wodnego dla dzieci i młodzieży
Współpraca z Aeroklubem Jarosławskim w zakresie szkolenia młodzieży
Wzmocnienie Jarosławskiej Karty Seniora poprzez rozszerzenie katalogu ulg
Modernizacja ulic i chodników ulicy Pełkińskiej – wjazd do miasta od strony północnej – wizytówka miasta

 
GMINA WIEJSKA JAROSŁAW
 
Ø  powierzchnia 113,5 km²

Ø  liczba ludności 13 192

Ø  gęstość zaludnienia 116 osób/km²
-BRAK PROPOZYCJI-

GMINA LASZKI
 
Ø  powierzchnia 138,0 km²

Ø  liczba ludności 6 976

Ø  gęstość zaludnienia 51 osób/km²

 

EDUKACJA

Termomodernizacja budynków oświatowych
Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Laszki
INFRASTRUKTURA

Budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach Gminy Laszki
Modernizacja automatycznych stacji uzdatniania wody wraz z budową nowych odcinków przyłączy wodociągowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Modernizacja dróg powiatowych i gminnych wraz z budową chodników
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienie w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców poprzez utworzenie przychodni specjalistycznych
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej na terenie Gminy Laszki
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkalne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Budowa placu targowego w Laszkach
Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
POMOC SPOŁECZNA

Rozwój usług dla seniorów – powstanie placówek WIGOR
Działalność na rzecz równomiernego korzystania mieszkańców gminy z różnych form pomocy społecznej
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa Gminnego Domu Kultury w Laszkach
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy Laszki
Rozwój działalności świetlic wiejskich oraz wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Przygotowanie nowych elementów infrastruktury sportowej w tym boisk sportowych
i ścieżek rowerowych
INNE

Wprowadzenie przejrzystych zasad działalności instytucji publicznych
Działanie na rzecz rozwoju instytucji publicznych
Wspólne działania gminy i lasów państwowych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
GMINA PAWŁOSIÓW
 
Ø  powierzchnia 47,4 km²

Ø  liczba ludności 8 467

Ø  gęstość zaludnienia 177 osób/km²

EDUKACJA

Edukacja w zakresie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
Doposażenie szkół i przedszkoli
Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych
Budowa placu ruchu drogowego dla uczniów szkół
 

INFRASTRUKTURA

Rewitalizacja budynku dla potrzeb powstania Centrum Aktywności Lokalnej
w Pawłosiowie
Modernizacja dróg gminnych i powiatowych
Wymiana wiat przystankowych
Budowa ciągów pieszych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup nowych samochodów dla jednostek OSP
Wyposażenie jednostek PSP i OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu zbiorowego dostosowanego do potrzeb mieszkańców
OCHRONA ZDROWIA

Profilaktyka zdrowotna
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa jednorodzinnego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
POMOC SPOŁECZNA

Rozwój usług dla seniorów
Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
 

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa Domu Kultury w Tywoni
Budowa bieżni lekkoatletycznej w Pawłosiowie
Budowa Hali Sportowej na terenie gminy
Zakup sceny koncertowej
INNE

Budowa krytego kortu tenisowego
Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Wprowadzenie przejrzystych zasad działalności instytucji publicznych
Działania na rzecz rolników i rozwoju miejscowości wiejskich
GMINA PRUCHNIK
 
Ø  powierzchnia 80,3 km²

Ø  liczba ludności 9 801

Ø  gęstość zaludnienia 122 osób/km²

EDUKACJA

Dalszy rozwój szkolnictwa podstawowego i uruchomienie szkolnictwa branżowego
Doposażenie szkół i przedszkoli
Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Jodłówce, Świebodnej, Rozborzu Długim
Budowa Sali gimnastycznej w Jodłówce
Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kramarzówce
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kramarzówce
INFRASTRUKTURA

Budowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik - Żurawica
Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 881 w miejscowościach: Rozbórz Długi, Pruchnik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna, Jodłówka
Modernizacja dróg powiatowych we wszystkich miejscowościach gminy
Modernizacja dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Hawłowice
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup nowych samochodów dla jednostek OSP
Wyposażenie OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Dokończenie budowy Domu Strażaka OSP nr 2 w Pruchniku
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
Modernizacja placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Pruchnik
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Usprawnienie procesów przygotowania inwestycji mieszkaniowych
Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa nowych domów
Uruchomienie na terenie gminy Pruchnik wsparcia dla młodych małżeństw w ramach programu Mieszkanie+
 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie gminy Pruchnik
POMOC SPOŁECZNA

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe dla najuboższych mieszkańców gminy Pruchnik
Pomoc dla młodych rodzin – rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Rozwój usług dla seniorów – powstanie kolejnych placówek WIGOR
Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
Lepsze adresowanie działań pomocowych do osób najbardziej potrzebujących
 

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Dokończenie modernizacji stadionu miejskiego w Pruchniku (budowa zadaszenia trybun, wykonanie nawierzchni parkingu wewnętrznego, ogrodzenie)
Działania na rzecz odnowy i renowacji obiektów zabytkowych
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy Pruchnik, modernizacja stadionów i zaplecza szatniowego
Lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Pruchnika
Utworzenie parku kulturowego w centrum Pruchnika, rewitalizacja zabytkowych domów w Rynku
Realizacja programu Zielony Pruchnik
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Pruchnik, Geotermia Pruchnicka
Pomoc w wymianie pokryć z eternitu
Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczny Basteja w Pruchniku
Działania na rzecz rolników i rozwoju miejscowości wiejskich. Dokończenie scaleń
w Jodłówce, Pruchniku. Przeprowadzenie scaleń w Rzeplinie i Kramarzówce.
Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Pruchnik
Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłowce i dokończenie przebudowy kaplicy
w Kramarzówce
GMINA MIEJSKA RADYMNO
 
Ø  powierzchnia 13,6 km²

Ø  liczba ludności 5 335

Ø  gęstość zaludnienia 391,7 osób/km²
 

EDUKACJA

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Rolniczych
i Zawodowych
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego
Zapewnienie dostępu do opieki żłobkowej
Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Radymna
Doposażanie pracowni i laboratoriów szkolnych, gównie z zakresie nowoczesnych technologii
INFRASTRUKTURA

Remont i termomodernizacja byłego hotelu i internatu na ul. Złota Góra
Budowa północnej obwodnicy Radymna
Modernizacja ul. 3 Maja w ciągu drogi 1786
Modernizacja ul. Sanowej w ciągu drogi 1818
Modernizacja ul. Kolejowej 
Modernizacja ul. Mickiewicza w ciągu drogi 1787
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zwiększenie zakresu monitoringu miejsc publicznych
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez udział w programach proekologicznych
Budowa i zastosowanie odnawialnych źródeł energii
OCHRONA ZDROWIA

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Radymna
Współpraca z Centrum Opieki Medycznej
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Promocja budownictwa pasywnego
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Wymiana źródeł wytwarzania energii w budynkach jednorodzinnych na bardziej efektywne i ekologiczne
Termomodernizacja obiektów budownictwa wielorodzinnego, wraz z modernizacją sieci dostarczających energię i systemów ją wytwarzających.
Wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe
Powstawanie parkingów osiedlowych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media
Utworzenie strefy inwestycyjnej
Utworzenie inkubatora celem zwiększenia przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców
Organizacja forum gospodarczego
Wsparcie działań w zakresie innowacyjnej gospodarki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług
POMOC SPOŁECZNA

Likwidacja istniejących barier architektoniczno-urbanistycznych
Rozwój usług dla seniorów – korzystanie w tej mierze z rządowych programów wsparcia
Lepsze adresowanie działań pomocowych do osób najbardziej potrzebujących
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rewitalizacja akwenu ZEK w Radymnie – w tym przystań i promenada
Budowa ścieżek rowerowych Radymno-Skołoszów-Zabłotce i Radymno-Święte-Sośnica.
Stworzenie centrum edukacyjno-kulturowego - modernizacja ośrodka kultury w Radymnie i przystosowanie go do rozszerzenia prowadzonej działalności
Stworzenie marki turystyczne „Radymno” opartej o miejscowe tradycje rękodzielnicze
Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów, w tym „parku linowego” nad ZEK-iem
Opracowanie programu wspierania aktywności sportowej i turystycznej w oparciu o kluby i stowarzyszenia
INNE

Rewitalizacja rynku w Radymnie
Zagospodarowanie zalewu rzeki Rada
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej
Budowa i odtworzenie „małej architektury miejskiej” – ławeczek, placów zabaw, itp.
GMINA WIEJSKA RADYMNO
 
Ø  powierzchnia 182,2 km²

Ø  liczba ludności 11 448

Ø  gęstość zaludnienia 63 osób/km²
 

EDUKACJA

Doposażenie szkół podstawowych i przedszkoli 
Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Budowa sali gimnastycznej w m. Korczowa
Rozwój zajęć pozalekcyjnych w tym sportowych dla dzieci i młodzieży
INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach
Modernizacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych
Budowa chodników przy drogach na terenie gm. Radymno
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup nowych samochodów dla jednostek OSP
Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
OCHRONA ZDROWIA

Rozwój usług rehabilitacyjnych i zdrowotnych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Utworzenie giełdy towarowej w Skołoszowie
Zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od rejonu prowadzenia działalności
 

POMOC SPOŁECZNA

Lepsze adresowanie działań pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Modernizacja świetlic wiejskich
Modernizacja boisk sportowych
Budowa zadaszeń na stadionach
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy
GMINA ROKIETNICA
 
Ø  powierzchnia 57,1 km²

Ø  liczba ludności 4 376

Ø  gęstość zaludnienia 77 osób/km²

EDUKACJA

Rozwój szkolnictwa podstawowego
Doposażenie szkół i przedszkoli
Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach na terenie gminy Rokietnica
Tworzenie dodatkowej bazy sportowej przy szkołach
INFRASTRUKTURA

Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Budowa parkingów i chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach
Doposażenie jednostek OSP
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienia w dostępie do usług specjalistycznych ochrony zdrowia dla mieszkańców
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
Działania na rzecz skrócenia oczekiwania na specjalistyczne usługi zdrowotne
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Usprawnienie procesów przygotowania inwestycji mieszkaniowych
Ułatwienia w dostępie do kapitału dla młodych rodzin na rzecz budowy domów i mieszkań
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Budowa placu targowego w Rokietnicy
Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości
POMOC SPOŁECZNA

Pomoc dla młodych rodzin – rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Rozwój usług dla seniorów – powstanie kolejnych placówek WIGOR
Utworzenie środowiskowego domu i świetlicy
Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Dokończenie modernizacji gminnego stadionu sportowego w Rokietnicy
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica
Lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej
Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich
Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą
INNE

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Działania na rzecz partycypacji społecznej
Działania na rzecz rolników i rozwoju miejscowości wiejskich
Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Rokietnica
GMINA ROŹWIENICA
 
Ø  powierzchnia 68,8 km²

Ø  liczba ludności 6 232

Ø  gęstość zaludnienia 91 osób/km²

EDUKACJA

Doposażenie szkół i przedszkoli
Dodatkowe miejsca w przedszkolach
Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych
Wspieranie dodatkowej aktywności w szkołach (w tym kulturalnej i sportowej)
Doposażenie świetlic szkolnych w pomoce dydaktyczne aktywizujące dzieci
INFRASTRUKTURA

Budowa chodników przy drogach na terenie gminy
Modernizacja dróg gminnych oraz we współpracy z powiatem
Rozwój gminnej infrastruktury turystycznej
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców gminy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wspieranie (w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt) ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Budowa i modernizacja oświetlenia w newralgicznych punktach gminy
Akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
OCHRONA ZDROWIA

Prowadzenie bezpłatnych akcji profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców
Ułatwienia dla mieszkańców, szczególnie w zakresie rehabilitacji osób starszych 
Współpraca z Centrum Opieki Medycznej
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego – dostosowanie do realiów i potrzeb
Ułatwienia dla osób chcących zamieszkać na terenie gminy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Utworzenie (ze środków pozabudżetowych) inkubatora wspierającego działalność lokalnych przedsiębiorców (prawo, ekonomia, itp.)
Program ułatwień, przyciągający do gminy nowych przedsiębiorców
Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych na obszarze gminy
POMOC SPOŁECZNA

Aktywny udział gminy w programach rządowych na rzecz pomocy społecznej
Rozwój usług dla seniorów, w tym w powiązaniu z programami rządowymi
Wspieranie organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze pomocy społecznej
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Pozyskiwanie środków na remont obiektów zabytkowych z ich przeznaczeniem na cele społeczne
Rozwój sieci bibliotek gminnych w powiązaniu z rozszerzaniem ich działalności
w kierunku kulturalnym i oświatowym
Promocja potencjału turystycznego gminy, powiązana z rozwojem infrastruktury turystycznej
Współpraca ze stowarzyszeniami propagującymi lokalną historię i dziedzictwo (powołanie klastra lub rady współpracy)
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy
INNE

Sprawne prowadzenie scaleń – rozszerzenie na kolejne wioski
GMINA WIĄZOWNICA
 
Ø  powierzchnia 244,0 km²

Ø  liczba ludności 11 705

Ø  gęstość zaludnienia 48 osób/km²
EDUKACJA

Remont i modernizacja i budynków oświatowych w połączeniu z termomodernizacją
Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny
INFRASTRUKTURA

Modernizacja drogi wojewódzkiej Jarosław-Lublin na odcinku w gminie Wiązownica.
Modernizacja drogi Wiązownica-Radawa-Mołodycz z wybudowaniem ronda w Wiązownicy
Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z budową chodników
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz dokończenie kanalizacji w gminie
 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa chodników na odcinkach dróg szczególnie zagrażających bezpieczeństwu pieszych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach
Organizacja szkoleń umożliwiających zmianę kwalifikacji osobom bezrobotnym oraz zagrożonym utratą pracy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Stworzenie punktów konsultacyjno-doradczych
POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie środków na opiekę społeczną oraz jej racjonalne dysponowanie, zgodnie z faktycznymi potrzebami
Likwidacja barier architekt. i komunikacyjnych
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Inwestycje w istniejące biblioteki gminne w celu poszerzenia ich ofert kulturalnej dla mieszkańców
Rozwój kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Radawie, w tym rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego
INNE

Budowa placów zabaw
Odpowiednie zagospodarowanie centrów wsi w gminie
Szerokopasmowa sieć internetowa dla mieszkańców gminy

 

POWIAT JASIELSKI
 
Ø  powierzchnia 831 km2

Ø  liczba ludności 114 156

Ø  gęstość zaludnienia 138 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 32,8%
 

Budowa nowego Przedszkola
Budowa Żłobka
Budowa placów zabaw
Budowa boisk
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Budowa mostów
Przebudowa dróg gminnych
Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP
Doposażenie jednostek OSP
Budowa mieszkań socjalnych
Rozbudowa Domów Pomocy Społecznej
Budowa kompleksu sportowego
Dofinansowanie budowy centrów kultury
 

 

 

 

 

GMINA BRZYSKA
 
Ø  powierzchnia 44,9 km²

Ø  liczba ludności 6 545

Ø  gęstość zaludnienia 146 osób/km²

EDUKACJA

Termomodernizacja Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole w Błażkowej
Budowa Sali Gimnastycznej dla Szkoły podstawowej w Brzyskach.
INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacyjnej miejscowości Brzyska, Ujazd, Kłodawa
Budowa sieci kanalizacyjnej miejscowości Wróblowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna
Budowa sieci kanalizacyjnej Błażkowa
Budowa gminnej sieci wodociągowej
Termomodernizacja Domu Ludowego w Dąbrówce i w Ujeździe.
Remont drogi powiatowej 1313 R wraz z budową chodników
Budowa oświetlenia solarnego lub hybrydowego przy drogach gminnych
i powiatowych.
Budowa sieci kolejowej Jasło-Dębica
Remont drogi powiatowej 1835R wraz z budową chodników
Budowa drogi DK73 w wariancie W1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup średniego samochodu dla OSP Kłodawa
Zakup średniego samochodu dla OSP Błażkowa
Zakup łodzi wraz z przyczepą dla OSP Brzyska
Budowa sieci gminnego monitoringu.
OCHRONA ZDROWIA

Termomodernizacja SPZOZ w Brzyskach
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych.
Zagospodarowanie i przebudowa budynku w Lipnicy Dolnej na mieszkania socjalne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Budowa klastru dla start up`ów w Brzyskach
POMOC SPOŁECZNA

Przystosowanie budynku w Lipnicy Dolnej dla potrzeb Seniorów.
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa kompleksu sportowego w Błażkowej
Zagospodarowanie wyrobisk pożwirowych w Ujazd na cele rekreacyjne.
GMINA MIEJSKA JASŁO
 
Ø  powierzchnia 36,5 km²

Ø  liczba ludności 35 445

Ø  gęstość zaludnienia 970,6 osób/km²

EDUKACJA

Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle
Modernizacja energetyczna obiektów szkolnych i przedszkolnych
Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych
Budowa żłobka
INFRASTRUKTURA

Budowa mostu na rzece Wisłoce (Gądki) wraz z drogami dojazdowymi
Budowa mostu na rzece Jasiołce (Sobniów-Hankówka) wraz z drogami dojazdowymi
Budowa mostu na rzece Wisłoce (Niegłowice) wraz z drogami dojazdowymi
Budowa łącznika pomiędzy drogą wojewódzką 992 a drogą powiatową ul. Sobniowska
Budowa dworca przesiadkowego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa wałów przeciwpowodziowych wraz z kanałem ulgi
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa 2 budynków wielorodzinnego (ul. Szkolna)
Modernizacja energetyczne budynków komunalnych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Poprawa infrastruktury drogowej na obszarach przemysłowych
Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
POMOC SPOŁECZNA

Dzienny Dom opieki senioralnej
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wałów przeciwpowodziowych wraz z budową kładek rowerowo-pieszych nad rzeką Jasiołką (ul. Kasprowicza) oraz Wisłoką („stary most” na Gamracie)
Budowa boiska lekkoatletycznego
Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle
Modernizacja obiektów MOSiR (zadaszenie lodowiska, przebudowa hali sportowej), modernizacja krytej pływalni
INNE

Utworzenie centrum współpracy NGO
GMINA WIEJSKA JASŁO
 
Ø  powierzchnia 93,1 km²

Ø  liczba ludności 16 331

Ø  gęstość zaludnienia 176 osób/km²

EDUKACJA

Wsparcie edukacji przedszkolnej- budowa przedszkoli
INFRASTRUKTURA

Dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych
Dofinansowanie do spółek wodnych- budowa sieci wodociągowej
Ułatwienie procedur dotacyjnych
Budowa sieci kanalizacyjnej
OCHRONA ZDROWIA

Dofinansowanie do budowy wiejskich ośrodków zdrowia
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Dofinansowanie budowy centrów kultury, boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych, ścieżek rowerowych
 
GMINA KOŁACZYCE
 
Ø  powierzchnia 61,1 km²

Ø  liczba ludności 8 964

Ø  gęstość zaludnienia 147 osób/km²

EDUKACJA

Budowa nowego Przedszkola Gminnego w Kołaczycach
Gminna Hala sportowa w Kołaczycach
Nawierzchnia sztuczna na boiskach szkolnych
INFRASTRUKTURA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (domy ludowe, ośrodek zdrowia w Sieklówce,
Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych
Rozbudowa DPSu w Kołaczycach
Budowa Żłobka w Kołaczycach
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Oświetlenie w miejscowościach gminy,
Progi zwalniające
Starania o dokończenie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 73
OCHRONA ZDROWIA

Remont generalny ośrodka zdrowia w Sieklówce
Dotowanie szczepień przeciwko grypie
Ścieżka rowerowa na błoniach
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa dwóch szeregówek
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Utrzymanie w urzędzie doradztwa dot. Pozyskiwania dotacji na działalność gospodarczą
POMOC SPOŁECZNA

Rozbudowa DPSu,
Programy dotyczące aktywności zawodowej,
Darmowe doradztwo pomocy psychologicznej dla rodzin wymagających takiej potrzeby
 

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Sala gimnastyczna
Ścieżka przyrodniczo-historyczna do Rezerwatu Golesz,
Kultywowanie tradycji historycznych i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy
Wspieranie sportu dzieci, młodzieży i MKS Ostoja i LKS Orzeł
Organizacja imprez o charakterze sportowym i prozdrowotnym
INNE

kluby seniora
Imprezy dla niepełnosprawnych i osób starszych
Współpraca z Powiatem w realizacji inwestycji oraz działaniach prospołecznych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań gminy
Promowanie zdolnej młodzieży
 

 

GMINA NOWY ŻMIGRÓD
 
Ø  powierzchnia 103,6 km²

Ø  liczba ludności 9 149

Ø  gęstość zaludnienia 89 osób/km²

EDUKACJA

Przywrócenie szkolnictwa technicznego i zawodowego
Otwarcie oddziału żłobkowego przy Gminnym Przedszkolu
INFRASTRUKTURA

Remont DW 992 na odcinku Kąty – granica państwa
Przywrócenie weekendowych kursów autobusowych na trasie Gmina Nowy Żmigród – Jasło
Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce
Poprawienie standardu bezpieczeństwa miejscowości zagrożonych powodziami
Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ścisła współpraca policji ze społecznością lokalną (parafie i szkoły) w celu skutecznej ochrony przed przestępczością
OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do lekarza rodzinnego i stomatologa
Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych i skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne
Bezpłatne przeglądy stomatologiczne w szkołach
Zwiększenie zakresu świadczeń lecznictwa specjalistycznego
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych
Tworzenie warunków terenowych i infrastrukturalnych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wzrost konkurencyjności lokalnych firm na terenie powiatu jasielskiego
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w kierunku utworzenia własnej działalności gospodarczej
POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
Poprawa jakości życia ludzi starszych (np. poprzez utworzenie Klubu Seniora)
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Utworzenie ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia w okolicach bogatych w walory krajobrazowe
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w większych miejscowościach
Utworzenie przyszkolnych klubów sportowych
Modernizacja stadionu sportowego w Nowym Żmigrodzie
INNE

Dofinansowanie do instalacji systemów odnawialnych źródeł energii
Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności
 

 

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
 
Ø  powierzchnia 60,4 km²

Ø  liczba ludności 5 358

Ø  gęstość zaludnienia 89 osób/km²

EDUKACJA

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej

Wartość: 758 703,00 zł
Budowa placu zabaw w m-ci Samoklęski

Wartość: 189 303,00 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Mrukowa

Wartość szacunkowa: 150 000,00 zł
Remont placu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce
 

INFRASTRUKTURA

Remont ciągu dróg gminnych w Pielgrzymce na działkach nr ewid. 1786 i 1788.

Wartość: 337 514,00 zł
Przebudowa placu oraz drogi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim

Wartość: 100 627,00 zł
Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w m-ci Załęże

Wartość: 76 820,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

Mrukowa, Samoklęski, Pielgrzymka, Zawadka Osiecka
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:

Pielgrzymka, Zawadka Osiecka
Remont i przebudowa dróg gminnych
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Osiek Jasielski; Wartość: 139 383,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek Jasielski
Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu

Wartość: 995 600,00 zł
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w m-ci Pielgrzymka

Wartość szacunkowa: 660 000,00 zł
INNE

Remont budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim

Wartość szacunkowa: 300 000,00 zł
Budowa szalet w Osieku Jasielskim
GMINA SKOŁYSZYN
 
Ø  powierzchnia 78,5 km²

Ø  liczba ludności 12 531

Ø  gęstość zaludnienia 159 osób/km²

EDUKACJA

Zwiększenie środków kierowanych do samorządów w celu polepszenia warunków nauki i pracy w szkołach
 

INFRASTRUKTURA

Skomunikowanie gminy Skołyszyn i powiatu jasielskiego z istniejącą autostradą
i budowaną drogą S19 za pomocą drogi ekspresowej – istnieje opracowana koncepcja takiej drogi: Tarnów- gm. Skołyszyn- Jasło- Miejsce Piastowe
OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie zakresu usług rehabilitacji seniorów
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Głównym bodźcem powstawania nowych miejsc pracy są węzły autostradowe i węzły dróg ekspresowych; wynika to z opracowań naukowych. Wskazana realizacja takich inwestycji jak w kolumnie - infrastruktura
POMOC SPOŁECZNA

Stworzenie samorządom lepszych możliwości tworzenia domów spokojnej starości
 

 

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Zwiększone możliwości dotowania klubów prowadzących szkolenie sportowe, zajęcia rekreacyjne i turystyczne. Obecnie poza klubami piłki nożnej nie ma właściwego finansowania sportu, rekreacji i turystyki
INNE

PiS powinien w Skołyszynie i powiecie jasielskim działać zgodnie ze słowami: „Trzeba skończyć ze wszystkimi klikami” - J. Kaczyński na konwencji w Opolu 09.09.2018, „Trzeba bronić Polskę przed oligarchizacją” - premier M. Morawiecki na tym samym spotkaniu w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości
 

GMINA TARNOWIEC
 
Ø  powierzchnia 62,5 km²

Ø  liczba ludności 9 124

Ø  gęstość zaludnienia 147 osób/km²
-BRAK PROPOZYCJI-

 


 

KROSNO – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
 
Ø  powierzchnia 43,5 km²

Ø  liczba ludności 46 600

Ø  gęstość zaludnienia 1 071,3 osób/km²
 

Łącznica kolejowa Jedlicze-Szebnie (ze środków woj.)
Remonty i przebudowy dróg: Jasło-Krosno-Sanok (środki rządowe) i Krosno-Lutcza (środki woj.)
Program rządowy CZYSTE POWIETRZE (termomodernizacja budynków).
Remonty i przebudowy dróg: Jasło-Krosno-Sanok (ze środków rządowych) i Krosno-Lutcza (ze środków woj.).
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (ze środków woj.).
Program rządowy Czyste Powietrze (termomodernizacja budynków)
Program Rządowy Mieszkanie+
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (środki woj.)

 

POWIAT KROŚNIEŃSKI
 
Ø  powierzchnia 926 km2

Ø  liczba ludności 112 481

Ø  gęstość zaludnienia 121 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 12,1%
 

Rozbudowa szkół
Budowa Sali gimnastycznej i hali
Budowa Przedszkola i żłobka
Modernizacja i remonty dróg gminnych
Budowa nowych dróg i mostów
Budowa drogi ekspresowej S-19 oraz jej połączeń z innymi z innymi drogami na terenie

powiatu krośnieńskiego (środki rządowe i europejskie)
Przebudowa drogi krajowej Jasło-Krosno-Sanok wraz z obwodnicą Rymanowa (środki rządowe)
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich, np.: Brzozów-Daliowa
Budowa i remonty Remizy OSP
Zakup pojazdów specjalnych i wyposażenia dla OSP
Budowa Ośrodków Zdrowia
Budowa ścieżek rowerowych
Regulacja rzeki Jasiołka
 

 

 

 

GMINA CHORKÓWKA
 
Ø  powierzchnia 77,4 km²

Ø  liczba ludności 13 469

Ø  gęstość zaludnienia 174 osób/km²

EDUKACJA

Gminny żłobek wyjście naprzeciw młodym pracującym małżeństwom
INFRASTRUKTURA

Nowe nawierzchnie dróg powiatowych i gminnych
Dokończenie kanalizacji w Gminie
Oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i gminnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Bezpieczna droga do szkoły, chodniki w miejscach, gdzie jest największe natężenie ruchu drogowego
Rondo w Świerzowej koło mostu
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań socjalnych, komunalnych
POMOC SPOŁECZNA

Dom Seniora (zagospodarowanie istniejących obiektów i przekształcenie na potrzeby Seniorów)
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Hale sportowe przy powiększających się Szkołach Podstawowych
GMINA DUKLA
 
Ø  powierzchnia 235,1 km²

Ø  liczba ludności 14 665

Ø  gęstość zaludnienia 63 osób/km²

EDUKACJA

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tylawie
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głojscach
INFRASTRUKTURA

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z Dukli do miejscowości Równe Kopalnia
Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Sulistrowa i aglomeracji Dukla
w miejscowościach nieskanalizowanych
Rewitalizacja miasta Dukla
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Równe i Dukla oraz alternatywnego zasilania w wodę dla mieszkańców Dukli
Przeprowadzenie inwestycji dotyczących poprawy stanu publicznych dróg gminnych oraz wewnętrznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa mostu na rzece Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś i budowa mostu na potoku Moczarka w miejscowości Równe
Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dukli
Budowa Remizy OSP w miejscowości Tylawa
Zakup pojazdów specjalnych i wyposażenia dla jednostek OSP
 

INNE

Regulacja rzeki Jasiołka
GMINA IWONICZ-ZDRÓJ
 
Ø  powierzchnia 45,5 km²

Ø  liczba ludności 10 945

Ø  gęstość zaludnienia 241 osób/km²

EDUKACJA

Remont budynku Szkoły Podstawowej (wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja, wymiana ogrzewania) w Lubatowej.
Dokończenie budowy przedszkola w Lubatowej.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubatówce.
INFRASTRUKTURA

Budowa wodociągu w miejscowości Lubatowa.
Budowa wodociągu w miejscowości Lubatówka.
Budowa parkingu dwupoziomowego w Iwoniczu-Zdroju.
Kompleksowe remonty i modernizacja domów ludowych.
Remont i modernizacja dróg gminnych i rozbudowa ich oświetlenia.
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 
 
 

GMINA JAŚLISKA
 
Ø  powierzchnia 98,6 km²

Ø  liczba ludności 2 225

Ø  gęstość zaludnienia 21 osób/km²

EDUKACJA

Wybudowanie dobudówki do budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole
INFRASTRUKTURA

Kanalizacja ogólnospławna dla miejscowości Jaśliska, Posada Jaśliska, Daliowa, Wola Niżna
Adaptacja budynku po byłej GS na Urząd Gminy
Wodociąg dla miejscowości Daliowa
Remont-przebudowa drogi powiatowej Jaśliska- Czeremcha do granicy Państwa
Dokończenie remontu budynku Domu ludowego w Jaśliskach
OCHRONA ZDROWIA

Remont budynku Ośrodka Zdrowia
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Wykończenie poddasza w budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na Schronisko Turystyczne
Remont dróg gminnych wraz z przystosowaniem pod turystykę rowerową
 

 

INNE

W ramach rewitalizacji adaptacja starej szkoły na bibliotekę i centrum tradycji składu wina wraz z zabytkowymi piwnicami i rynkiem
Regulacja rzeki Jasiołka
GMINA JEDLICZE
 
Ø  powierzchnia 58,6 km²

Ø  liczba ludności 15 497

Ø  gęstość zaludnienia 265 osób/km²
EDUKACJA

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych
INFRASTRUKTURA

Budowa mostu na rzece Jasiołka łączącego Jedlicze Gmina Jedlicze powiat krośnieński z m. Brzezówka gmina Tarnowiec powiat jasielski
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedlicze
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie południowej części gminy
Remont dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Jedlicze
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup 3 samochodów dla OSP
Remonty remiz strażackich
INNE

Regulacja Rzeki Jasiołka na terenie Gminy Jedlicze

 

 
GMINA KORCZYNA
 
Ø  powierzchnia 93,1 km²

Ø  liczba ludności 11 179

Ø  gęstość zaludnienia 120 osób/km²

EDUKACJA

Budowa nowego i nowoczesnego Przedszkola Samorządowego w Korczynie wraz z oddziałem żłobka
INFRASTRUKTURA

Modernizacja; remont i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Korczyna
Modernizacja; remont i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Remont; budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych, chodników
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup samochodu dla OSP w Czarnorzekach
POMOC SPOŁECZNA

Budowa domu seniora w Korczynie, z wykorzystaniem walorów krajobrazu
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
 
 
 
GMINA KROŚCIENKO WYŻNE
 
Ø  powierzchnia 16,3 km²

Ø  liczba ludności 5 610

Ø  gęstość zaludnienia 342 osób/km²
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Krościenko Wyżne
Zakup wyposażenia dla OSP Pustyny
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury
Zagospodarowanie terenu wokół Wisłoka jako miejsca rekreacji dla mieszkańców
Budowa ścieżek rowerowych
Budowa stadionu piłkarskiego dla klubu sportowego z Pustyn
Budowa punktu widokowego na Górze Marynkowskiej
GMINA MIEJSCE PIASTOWE
 
Ø  powierzchnia 51,3 km²

Ø  liczba ludności 13 675

Ø  gęstość zaludnienia 266 osób/km²
EDUKACJA

Budowa Sali gimnastycznej w Zalesiu
INFRASTRUKTURA

Budowa oświetlenia ulicznego w Głowience
Przebudowa drogi i budowa chodnika w Głowience
Budowa i remont drogi w miejscowości Rogi
Budowa wodociągu w Rogach
Budowa oświetlenia ulicznego w Niżnej Łące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Remont budynku OSP w Rogach
Budowa remizy OSP we Wrocance
OCHRONA ZDROWIA

Budowa Ośrodka Zdrowia w Łężanach
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań socjalnych, komunalnych oraz finansowanych z programu „Mieszkanie Plus” w Miejscu Piastowym
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa płyty boiska w Głowience
INNE

Budowa kaplicy cmentarnej w Łężanach
Remont budynku PKP w Targowiskach
Budowa sieci wodociągowej w Targowiskach
 

 

 

GMINA RYMANÓW
 
Ø  powierzchnia 166,6 km²

Ø  liczba ludności 15 891

Ø  gęstość zaludnienia 95 osób/km²

EDUKACJA

Budowa szkoły w Sieniawie
INFRASTRUKTURA

Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 887- Brzozów-Rymanów-Daliowa

w m. Bzianka, Milcza, Wróblik Szlachecki, Ladzin, Posada Górna, Rymanów-Zdrój,

Królik Polski
Budowa mostu na rzece Tabor w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej - zadanie gminy Rymanów
Rewitalizacja Rynku w Rymanowie wraz z budową przejścia podziemnego pod DK-28
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w gminie Rymanów
Przebudowa DK-28 w Rymanowie i Klimkówce - budowa tzw. trzeciego pasa zjazdowego,
Budowa chodników wzdłuż tej drogi oraz nowa nawierzchnia na odcinku od Iwonicza- do Beska i budowa obwodnicy Rymanowa
Budowa chodników przy drogach powiatowych w Ladzinie, Rymanowie, Głębokiem,

Klimkówce, Zmysłówce, Milczy, Bałuciance, Sieniawie
OCHRONA ZDROWIA

Budowa Ośrodka Zdrowia w Klimkówce
Zakup Karetki dla ZOZ w Rymanowie

 

 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań socjalnych, komunalnych oraz finansowanych z programu „Mieszkanie Plus”
INNE

Budowa parkingu 2-poziomowego w Rymanowie
GMINA WOJASZÓWKA
 
Ø  powierzchnia 83,4 km²

Ø  liczba ludności 9 325

Ø  gęstość zaludnienia 111 osób/km²

INFRASTRUKTURA

Skanalizowanie wszystkich miejscowości w gminie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Remont dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników i oświetlenia ledowego
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i osób starszych
Rozwój sieci ścieżek rowerowych
INNE

Rozwój sieci połączeń komunikacyjnych w całej gminie
POWIAT LESKI
 
Ø  powierzchnia 835 km2

Ø  liczba ludności 26 606

Ø  gęstość zaludnienia 32 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 22,0%
 

Doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne
Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Budowa chodników i ścieżek rowerowych
Remonty i przebudowa mostów
Zakup nowych samochodów i sprzętu dla OSP
Dofinansowanie służby zdrowia, gabinetów lekarskich
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA BALIGRÓD
 
Ø  powierzchnia 158,2 km²

Ø  liczba ludności 3 142

Ø  gęstość zaludnienia 20 osób/km²

EDUKACJA

Dofinansować oświatę- pomoce dydaktyczne
Przywrócić narzędzia za pomocą, których nauczyciel odzyska decyzyjność i autorytet
INFRASTRUKTURA

Budowa chodników i ścieżek pieszo- rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr. 893 na terenie gminy.
Remonty mostów.
Dofinansować przydomowe oczyszczalnie ścieków
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Więcej etatów policyjnych
OCHRONA ZDROWIA

Dofinansować służbę zdrowia w obszarze wiejskim (brak lekarzy)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ulgi dla przedsiębiorców w obszarze wiejskim
 

 

GMINA CISNA
 
Ø  powierzchnia 287,3 km²

Ø  liczba ludności 1 749

Ø  gęstość zaludnienia 6 osób/km²

EDUKACJA

Dowóz dzieci
Zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne
INFRASTRUKTURA

Remont drogi wojewódzkiej nr. 897 na terenie gminy Cisna oraz budowa ścieżek pieszo- rowerowych przy tej drodze.
Budowa trasy narciarskiej na górze Jasło.
Obwodnica Bieszczadzka
Budowa parkingów i zjazdów przy drogach
Budowa ścieżek rowerowych
Przebudowa mostów drewnianych na betonowe i remont starych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Poprawić komunikację publiczną (więcej połączeń autobusowych)
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Zezwolić na łatwiejszą budowę domów jednorodzinnych w naszym terenie
OCHRONA ZDROWIA

Opieka lekarska zabezpieczona w sposób niewystarczający ze względu na brak lekarzy.
POMOC SPOŁECZNA

Budowa DPS dla mieszkańców powiatu
KULTURA, REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

Budowa wyciągu narciarskiego na Małym Jaśle
Budowa tras do biegów narciarskich
Stworzenie szlaków konnych
GMINA LESKO
 
Ø  powierzchnia 111,4 km²

Ø  liczba ludności 11 439

Ø  gęstość zaludnienia 103 osób/km²

EDUKACJA

Budowa sali gimnastycznej przy LO w Lesku
Wyposażenie obiektu – warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt do edukacji zawodowej
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSTiA w Lesku
Remont pomieszczeń w budynkach szkół LO, ZSTiA, SOSW, Szkolne Schronisko Bieszczadnik w Lesku
INFRASTRUKTURA

Budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach krajowych
i wojewódzkich na terenie gminy.
Budowa ronda na drodze krajowej nr 87 (wjazd do Leska)
Pomoc finansowa przy remoncie i przebudowie mostów przy drogach gminnych
i powiatowych.
Pomoc finansowa przy budowie łączników  dróg
Pomoc w rozwiązaniu gospodarki wodnościekowej w gminie Lesko)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Sprzęt i samochody dla Policji
Samochód dla weterynarii.
Remont budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lesku
OCHRONA ZDROWIA

Pomoc przy pozyskaniu środków na służbę zdrowia (ZOZ Lesko) złożono projekty na rozbudowę szpitala- blok operacyjny i sale oddziałowe (możliwość pozyskania środków z rezerwy Premiera)
Wsparcie przy złożonym projekcie – Opieka długoterminowa, docieplenie
i dostosowanie budynku)
Niewydzielanie Pogotowia Ratunkowego ze struktur szpitala (utrata przez ZOZ
ok. 6 mln zł co grozi zapaścią finansową.)
Pomoc przy zakupie karetek do ZOZ
Budowa nowego pawilonu oraz bloku operacyjnego w szpitalu powiatowym
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Pomoc przy pozyskaniu środków na uzbrojenie terenów pod budownictwo (Powiat posiada działki budowlane, ale nie ma środków na ich uzbrojenie.)
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Niezbędna budowa ścieżek rowerowych, miejsc widokowych, zatoczek przystankowych dla autokarów i na terenie całego powiatu

 

 

 

 

 

 
GMINA OLSZANICA
 
Ø  powierzchnia 93,5 km²

Ø  liczba ludności 4 965

Ø  gęstość zaludnienia 53 osób/km²

EDUKACJA

Wyposażenie szkół w nowe komputery, szkoły Olszanicy, Uherce Mineralne
Wybudowanie placu zabaw dla dzieci w każdej miejscowości gminy Olszanica
INFRASTRUKTURA

Budowa trasy narciarskiej w miejscowości Wańkowa (złożono projekt do programu Bieszczadzkiego)
Modernizacja drogi relacji Olszanica Wańkowa założenie barier energochłonnych
Modernizacja drogi relacji Uherce Mineralne Zwierzyń oraz założenie barier energochłonnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie Jednostek OSP na terenie całej gminy Olszanica w sprzęt gaśniczy nowszej generacji oraz nowe samochody
OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia- dofinansowanie gabinetów lekarskich
Stworzenie gabinetu stomatologicznego w Olszanicy
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Wybudowanie mieszkań dla młodych małżeństw
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Stworzenie lekkiego przemysłu na terenie gminy, aby wykluczyć bezrobocie
POMOC SPOŁECZNA

Możliwość utworzenia domu pomocy społecznej w gminie Olszanica lub gminie Lesko
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Utrzymywanie i odnowienie obiektów sportowych na terenie gminy
INNE

Stworzenie możliwości finansowych w celu remontów obiektów sakralnych
GMINA SOLINA
 
Ø  powierzchnia 184,5 km²

Ø  liczba ludności 5 311

Ø  gęstość zaludnienia 29 osób/km²
EDUKACJA

Rozwój szkolnictwa podstawowego: 1.budowa infrastruktury sportowej przy szkołach.
Wyposażenie placówek w sprzęt komputerowy i audiowizualny- tablice interaktywne.
Doposażenie szkół i przedszkoli
Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach na terenie gminy Solina
Działania na rzecz zwiększenia świadomości pracowników oświaty i rodziców
o zagrożeniach związanych z ideologią gender i działaniami tzw. „seksedukatorów”
INFRASTRUKTURA

Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Solina
Remonty mostów na drogach lokalnych.
Budowa miejsc parkingowych dla autobusów i samochodów osobowych.
Budowa chodników i poboczy przy najbardziej turystycznie uczęszczanych drogach gminnych.
Budowa poboczy i chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych (Bóbrka-Solina Jawor, Solina-Polańczyk, Polańczyk-Terka, Hoczew-Polańczyk, w tym odcinki drogi: Berezka-Myczków, Myczków-Polańczyk, Wołkowyja)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych miejscowości gminy Solina
Poprowadzenie instalacji gazu ziemnego w kolejnych miejscowościach gminy Solina: m. in. Bereżnica Wyżna, Solina, Berezka.
Maksymalne wsparcie dla objęcia obszaru gminy Solina siecią światłowodową (dostępu do Internetu)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup nowych samochodów i sprzętu dla OSP
Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach (m. in. Myczkowce, Solina, Bóbrka, Rybne)
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i wodach akwenu jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
Działania na rzecz skrócenia oczekiwania na specjalistyczne usługi zdrowotne
Budowa ośrodka opieki długoterminowej dla osób starszych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Uruchomienie na terenie gminy Solina wsparcia dla młodych małżeństw w ramach programu Mieszkanie+
Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Usprawnienie procesów przygotowania inwestycji mieszkaniowych
Ułatwienia w dostępie do kapitału dla młodych rodzin na rzecz budowy domów
i mieszkań
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie dla nowych podmiotów w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej. Ulgi i zachęty podatkowe dla istniejących i nowych podmiotów gospodarczych.
Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Zagospodarowanie brzegów jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego w celu utworzenia plaż dla turystów.
POMOC SPOŁECZNA

Reorganizacja i modernizacja urzędu gminy w celu zwiększenia dostępności (m. in. budowa windy) dla petentów.
Rozwój oferty dla seniorów
Wsparcie dla działań na rzecz leczenia uzależnień
Pomoc dla młodych rodzin – rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na OZE dla najuboższych mieszkańców gminy Solina
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa kompleksu basenów rekreacyjnych dla Gminy Solina.
Zaangażowanie w aktywności kulturalne seniorów
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie gminy Solina
Utworzenie Izby Produktu Lokalnego dla drobnych rzemieślników, twórców i artystów z terenu gminy Solina
Utworzenie wydawnictwa obejmującego i promującego publikacje związane z kulturą, historią i tradycją terenów Gminy Solina.
 

INNE

Wspieranie prywatnego i utworzenie gminnego transportu publicznego opartego na zasilaniu elektrycznym
Działania na rzecz ochrony rodziny i wspierania tradycyjnych wartości, ochrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender.
Promowanie etyki i szacunku w pracy urzędu. Wprowadzenie przejrzystych zasad działalności instytucji publicznych.
Działania na rzecz rolników i rozwoju miejscowości wiejskich
Rozwój sieci usług pocztowych i placówek na terenie gminy Solina.
 

 


 

POWIAT LUBACZOWSKI
 
Ø  powierzchnia 1 308 km2

Ø  liczba ludności 56 086

Ø  gęstość zaludnienia 43 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 34,3%
 

Rozbudowa i budowa nowych boisk sportowych
Rozbudowa żłobka i przedszkola
Budowa i modernizacja dróg lokalnych
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Przebudowa dróg gminnych i powiatowych
Budowa i modernizacja chodników
Zwiększenie środków finansowych dla OSP
Remont budynku Domu Kultury
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA CIESZANÓW
 
Ø  powierzchnia 219,4 km²

Ø  liczba ludności 7 328

Ø  gęstość zaludnienia 34 osób/km²

EDUKACJA

Zatrudnianie kadry o najwyższych kwalifikacjach
Pełne wykorzystanie bazy oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej
Utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży
Uruchamianie zajęć poza lekcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
INFRASTRUKTURA

Czynienie starań o remont drogi wojewódzkiej Lubliniec -Kowalówka
Przebudowa skrzyżowania w Kowalówce
Kontynuacja budowy i remont chodników i dróg
Przeanalizowanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Cieszanowie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydłużenie czasu świecenia oświetlenia ulicznego przy głównych drogach w rynku
Zwiększenie ilości patroli ulicznych przez policję
OCHRONA ZDROWIA

Organizowanie akcji mających cechy profilaktyki zdrowia
Organizowanie pogadanek w szkołach mających na celu wyrobienie u uczniów prawidłowych zachowań prozdrowotnych
 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Zwiększenie działań marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży działek budowlanych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy
Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych
Prowadzenie prawidłowej gospodarki w lasach
Pomoc przedsiębiorcom zwiększającym zatrudnienie
POMOC SPOŁECZNA

Pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu szczególnie dzieciom, osobom starszym i bezrobotnym
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Uruchomienie na terenie gminy programu „akademia piłkarska”
Organizowanie różnych form amatorskiej działalności artystycznej /np.; kółko recytatorskie, teatralne, taneczne, wokalne
Promowanie walorów turystycznych i krajobrazowych gminy
 

 

 

 

 

 

 

GMINA HORYNIEC-ZDRÓJ
 
Ø  powierzchnia 203,1 km²

Ø  liczba ludności 4 785

Ø  gęstość zaludnienia 24 osób/km²
EDUKACJA

Premie i nagrody dla nauczycieli, urzędników i innych pracowników związanych
z gminą i szkołą za wyniki, osiągnięcia i innowacje
Biblioteka
INFRASTRUKTURA

Horyniec potrzebuje sieci obwodnic i nowych bocznych dróg, by skasować ruch
w centrum i zrobić z niego wielki spacerniak. Inaczej w przyszłości mogą być problemy ze statusem uzdrowiskowym.
Wybrukowanie centrum Horyńca, nowe parkingi, nowa infrastruktura centrum. Wszystko do wymiany, nowa iluminacja, fontanny na deptaku
Zagospodarowanie budynku starej szkoły pod budynek muzealny, np. poświęcony zbrodniom UPA na tym terenie
Oczyszczenie Gliniańca i przystosowanie do spływu kajakowego, poszerzenie w parku koryta i zrobienie wyspy zakochanych
Świetlica Zdrojowa z prawdziwego zdarzenia za Policją, w której mogła by też być biblioteka np. na piętrze, a na parterze sala bankietowa i konferencyjna. Odbywałyby się tam różnorodne imprezy typu wigilia, integracyjne, itd. Stara świetlica byłaby
 w całości podzielona na pomieszczenia dla różnych organizacji, ich biura
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa i modernizacja chodników
Samoobrona dla kobiet
OCHRONA ZDROWIA

Sprowadzenie lekarzy specjalistów
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przejęcie od BioSG budynku mieszkalnego pod mieszkania socjalne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tworzenie terenów inwestycyjnych w Horyńcu, np. wymiana gruntów z Lasami, czy też scalenia itp.
Aktywizacja grup stowarzyszeń organizacji poprzez komórkę doradztwa - czyli gdzie
i jak zdobyć kasę na wycieczki, imprezy, odnawianie jakich miejsc czy zagospodarowanie.
POMOC SPOŁECZNA

Działania na rzecz podniesienia sprawności społeczeństwa lokalnego, dzięki współpracy z Horynieckimi sanatoriami
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Stworzenie strategii budowy szlaków turystycznych a nie jak teraz konferencje
i filozofia turystyczna. Należy opracować system ścieżek i szlaków, informacji, infrastruktura, choćby drewniane ławki i stoły z deski co parę km. Paleniska, wiaty chroniące przed deszczem, itd. Wiejska infrastruktura społeczna, zaułki z ławkami, paleniska
Odnowa stadionu w Horyńcu, zadaszony trybuna, podwyższone ogrodzenie, nowa bieżnia, itd., odnowione szatnie.
Reforma instytucji kultury i sportu do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Horyńcu
Brakuje nam czegoś w rodzaju muzeum regionalnego, mogła by to być odbudowana synagoga horyniecka, to był parterowy drewniany budynek na zdrojowej przy parku.
INNE

kompleksowe działania przy miejscach pamięci narodowej - badania historyczne
Ścieżki spacerowe dla mieszkańców
nowe tablice informacyjne na ogłoszenia z przedziałką na info urzędowe i dowolne. regulamin wsi,
Społeczna mapa potrzeb, czyli przez Internet każdy może na mapie gminy zamieścić punkt, gdzie zgłosi dziurę w moście, nielegalne wysypisko, zwaloną lampę, wandalizmu
Przeniesienie urzędu gminy w inne miejsce i zrobienie obiektu komercyjnego w tej willi
GMINA MIEJSKA LUBACZÓW
 
Ø  powierzchnia 25,7 km²

Ø  liczba ludności 12 101

Ø  gęstość zaludnienia 470,3 osób/km²

EDUKACJA

Modernizacja i budowa nowych boisk sportowych SP nr 1
Doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce naukowe
Przebudowa i wyposażenie kuchni i stołówek szkolnych
Remont toalet i łazienek w przedszkolach miejskich
Rozbudowa żłóbka i przedszkola lub budowa nowego
INFRASTRUKTURA

Modernizacja i budowa dróg miejskich. Połączenie terenów inwestycyjnych ze stacją kolejowa.
Budowa/ modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja kanalizacji burzowej i ściekowej
Budowa bocznicy kolejowej do terenów inwestycyjnych we współpracy z PKP
Modernizacja studni i hydroforni
biogazownia
transport miejski
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Utworzenie jednostki WOT
Utworzenie garnizonu WP
Remont budynku policji
Założenie monitoringu miasta
OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja budynku przychodni
Remont drogi do przychodni KORMED
Zrobienie parkingów i dróg dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Utworzenie szkolnych gabinetów lekarskich
Wymiana źródeł ciepła w budynkach socjalnych (walka ze smogiem)
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa mieszkań z programu „Mieszkanie +”
Budowa mieszkań socjalnych
Rewitalizacja budynków miejskich
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pozyskanie inwestorów do Parku Przemysłowego w Lubaczowie
Uruchomienie Lubaczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości
Wsparcie systemu szkoleń
Przekształcenie PUP w Centra Wsparcia Przedsiębiorczości
POMOC SPOŁECZNA

Budowa nowego budynku MOPS
Wprowadzenie miejskiej karty dużej rodziny
Utworzenie miejskiego programu stypendialnego
Budowa domu seniora
W ramach programu „Senior +” rehabilitacja, szkolenia, zajęcia integracyjne
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa nowego stadionu
Budowa siłowni „pod gołym niebem”
Uporządkowanie brzegów rzek
Utworzenie terenów rekreacyjnych w okolicy basenu
Kupno nagłośnienia do MDK oraz kupienie przenośnej sceny
INNE

Przywrócenie funkcjonalności dworca PKS
GMINA WIEJSKA LUBACZÓW
 
Ø  powierzchnia 202,9 km²

Ø  liczba ludności 9 195

Ø  gęstość zaludnienia 45 osób/km²

EDUKACJA

Budowa sali sportowej przy SP w Krowicy Samej
Budowa sali sportowej przy SP w Załużu
Rozbudowa i przebudowa żłobka w Dąbkowie
Modernizacja budynku SP w Młodowie
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach
INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacji w Dąbrowie, Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej
Budowa sieci kanalizacyjnej w Baszni Górnej
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy
Przebudowa dróg gminnych Basznia - Załuże-Bałaje-Mokrzyca
Utworzenie przejścia pieszego przy Drogowym Przejściu Granicznym w Budomierzu.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Lisich Jamach
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Stworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy Przejściu Granicznym
w Budomierzu
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rewitalizacja części Gminy Lubaczów (Basznia Dolna, Tymce, Borowa Góra)
Budowa strzelnicy w Młodowie
Budowa zbiornika retencyjnego w Baszni Górnej
Budowa Galerii "Stary Tartak" w Krowicy Samej
Adaptacja zbiornika wodnego w Borowej Górze do celów rekreacyjnych
GMINA NAROL
 
Ø  powierzchnia 203,5 km²

Ø  liczba ludności 8 134

Ø  gęstość zaludnienia 40 osób/km²
EDUKACJA

Budowa Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Łukawicy – wartość ok. 2 mln
Budynek starej plebani w Lipsku
Zagospodarować edukacja młodzieży
INFRASTRUKTURA

Przebudowa drogi powiatowej Dębiny-Łukawica- ok. 2 mln
Przebudowa drogi powiatowej Jacków Ogród-Wola Wielka-Huta Lubycka Ok.1.5mln
Przebudowa drogi powiatowej Lipsko-Huta Złomy odc. Jędrzejówka-Dębiny Ok.1.8mln
Przebudowa drogi powiatowej Lipsko-Lipie Ok.1.5mln
Przebudowa drogi powiatowej Płazów- Łówcza Ok 2.2mln
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Chodnik Narol - wieś Ok.600 tys.
Chodnik Lipsko-Lipie Ok.400 tys.
Chodnik Lipsko – Jędrzejówka Ok.400 tys.
Chodnik w m. Łukawica+ przystanki autobusowe przy szkole w Łukawicy Ok.200 tys.
Chodnik w m. Chlewiska+ przystanki autobusowe Ok.200 tys.
POMOC SPOŁECZNA

Stara szkoła w Łukawicy - Dom seniora 
Stara szkoła w Narolu wsi - Dom spokojnej starości
Stara szkoła w Łówczy - Dom seniora
Stara szkoła w Płazowie - Dom seniora
Stara szkoła w Dębinach - Dom seniora 
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Remont cerkwi w Woli Wielkiej - 800 tys.
Staw Narol przy ul. Józefowskiej dostosować do celów rekreacyjno-turystycznych 300tys 
 

 

 

GMINA OLESZYCE
 
Ø  powierzchnia 151,8 km²

Ø  liczba ludności 6 423

Ø  gęstość zaludnienia 42 osób/km²

EDUKACJA

Budowa żłobka z przedszkolem na osiedlu Pod Kasztanami
Rozszerzenie profilu kształcenia w Zespole Szkół Średnich o profil budownictwa mieszkaniowego
INFRASTRUKTURA

Budowa zastawki na rz. Przerwa w celu utworzenia polderu zalewowego- dobre warunki terenowe
Budowa kanalizacji w m. Stare Sioło
Remonty dróg gminnych – cd.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Oleszycach
Montaż kamer monitorujących w newralgicznych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Uchwalenie MPZP pod bud. Mieszkaniowe, przygotowanie Do sprzedaży, podział na działki itd.
 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla inwestorów pod budownictwo produkcyjne, usługowe- uchwal. MPZP, uzbrojenie terenu
Zapewnienie inwestorom tworzącym nowe, stabilne stanowiska pracy ulg podatkowych w 1 roku działalności
Urządzenie małych targowisk do sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (na osiedlach mieszk.)
POMOC SPOŁECZNA

Uruchomienie giełdy odzieży używanej, książek w okresie przedszkolnym
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Kontynuacja rozpoczętych prac w Zespole Pałacowo-Parkowym (ZPP), wytyczenie
i urządzenie ścieżek spacerowych w ZPP i rowerowego toru crossowego
Wytyczenie na terenie Miasta i Gminy i przystosowanie do szlaku Green Velo
GMINA STARY DZIKÓW
 
Ø  powierzchnia 155,7 km²

Ø  liczba ludności 4 268

Ø  gęstość zaludnienia 27 osób/km²

EDUKACJA

Urządzenie boisk do gier małych, zagospodarowanie wokół szkół w Cewkowie i Starym Dzikowie
Przedszkole w Nowym Dzikowie, Cewkowie, Moszczanicy, Ułazowie
Wzmocnienie kadry nauczycielskiej z zakresu przedmiotów ścisłych i WF poprzez dokształcanie zatrudnionych młodych nauczycieli
INFRASTRUKTURA

Połączenie drogowe między powiatem i województwem
Droga Stary Dzików do granicy z województwem Lubelskim przez Cewków – Moszczanicę (10 km)
Droga powiatowa Cewków – Pawłowa – Adamówka (3600 m)
Droga Cewków – Sieniawa
Dokończenie remontu dróg powiatowych Cieszanów – Stary Dzików – Cewków: rowy, przepusty, naprawa powstałych uszkodzeń (27 km)
Budowa chodników na terenach zabudowanych (15 km)
Gazyfikacja gminy (na terenie gminy funkcjonuje kopalnia gazu wraz z oczyszczalnią i kilkunastoma odwiertami eksploatacyjnych)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Utworzenie posterunku policji
OCHRONA ZDROWIA

Remont ośrodka zdrowia NZOZ -R-36
Utworzenie dwóch gabinetów dentystycznych w Starym Dzikowie i Cewkowie
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Remont budynków komunalnych będących w zasobach gminy
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie uzbrojonych terenów pod inwestycje w przetwórstwie rolnym
POMOC SPOŁECZNA

Utworzenie domu dziennej pomocy dla osób starszych 65+
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Remont budynku Domu Kultury i dokończenie budowy stadionu w Starym Dzikowie
i Cewkowie
INNE

Scalenie gruntów wsi Cewków
Regulacja cieków wodnych we wsiach: Nowy Dzików, Stary Dzików, Cewków
i Cewków Wola
Opracowanie i koncepcja budowy zbiornika retencyjnego w dolinach rzek Przerwy
i Wirowej
GMINA WIELKIE OCZY
 
Ø  powierzchnia 146,2 km²

Ø  liczba ludności 3 852

Ø  gęstość zaludnienia 26 osób/km²

EDUKACJA

Zwiększenie środków pieniężnych dla nauczycieli
Zwiększenie środków finansowych dla szkół
INFRASTRUKTURA

Instalacja Internetu światłowodowego w gminie.
Remont parkingu przy siedzibie gminy
Remont lokalnych dróg
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Przywrócenie siedziby policji w Wielkich Oczach
Wykonanie systemów monitoringu w ważnych i często uczęszczanych miejscach (stadiony, parki, …)
 

OCHRONA ZDROWIA

Budowa ośrodka zdrowia w Łukawcu
Dentysta
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Tworzenie działek budowlanych
Projekt budowy systemów solarnych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Inwestycja w zalesianie nieużytków rolnych
Stworzenie miejsca, gdzie turyści podróżujący po trasie Green Velo będą mogli przenocować i się odświeżyć
POMOC SPOŁECZNA

Stworzenie stanowiska pomocy prawnej dla mieszkańców
Zwiększenie ilości prac interwencyjnych dla bezrobotnych
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Wykonanie oświetlenia na stadionie
Wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym
INNE

Zakup narzędzi dla gminnych pracowników fizycznych
Zwiększenie środków finansowych na OSP
 

 


PRZEMYŚL- MIASTO NA PRAWACH POWIATU
 
Ø  powierzchnia 46,2 km²

Ø  liczba ludności 61 808

Ø  gęstość zaludnienia 1 338,7 osób/km²
 

Wzmocnienie potencjału PWSW poprzez pomoc w utworzeniu studiów magisterskich. Utworzenie prze PWSW Instytutu Badań Transgranicznych oraz Instytutu Sztuk Audiowizualnych
Wykorzystanie potencjału ludzi starszych – miejska polityka senioralne, w tym min. Budowa domu integracji pokoleniowej
Program Rozwoju Dróg lokalnych – czy nie zasadne byłoby w tym programie uwzględnienie preferencji dla miast średnich z tzw. Listy 122
Program Mosty+ budowa mostu (odkorkowanie zachodniej części miasta) i/lub modernizacja Mostu Orląt Przemyskich
Remont połączenia kolejowego tzw. Linią 102 wąski tor do Chyrowa na Ukrainie
Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej do granic miasta w ciągu drogi krajowej 77
Rewaloryzacja zabytkowych kamienic w śródmieściu
Realizacja projektu smartcity
Dalsza modernizacja oddziałów szpitalnych, podnoszenie jakości opieki zdrowotnej
w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca
Włączenie części struktur Szpitala Woj. im. Św. Ojca Pio w projekt utworzenia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (z siedziba w Rzeszowie)
Program Mieszkanie+ - przystąpienie do programu w wersji Mieszkanie dla rozwoju,
z przeznaczeniem części lokali mieszkalnych dla specjalistów: lekarzy, nauczycieli akademickich którzy podjęli by pracę w szpitalu, PWSW itp.
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów
Program odpracowania zaległości czynszowych.
Uruchomienie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Star-upy
Utworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestora, promocja gospodarcza miasta. Pozyskanie inwestorów do strefy ekonomicznej
Zaangażowanie się w realizowane programy wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, długotrwałych bezrobotnych itp. (np. projekty realizowane przez Caritas) w tworzenie poprzez jednostki i spółki miejskie pracowników, którzy byliby zaangażowani w prace przy utrzymaniu czystości i estetyki miasta.
Budowa siedziby Klubu Integracji Seniora
Opracowanie i realizacja profesjonalnego programu promocji turystycznej Przemyśla poprzez utworzenie trwałej i rozpoznawalnej marki (produktu) turystycznego miasta.
Wzmocnienie ogólnodostępnej bazy sportowej miasta – hala sportowa, stok narciarski, basen, lodowisko – wyeksploatowane, z dużą awaryjnością i przestarzałe obiekty.
Pozyskanie inwestora (dzierżawa/sprzedaż gruntu) lub partnerstwo ppp – budowa hotelu
Kontynuacja prac nad projektem budowy Przemyskiego Centrum Edukacji i Rekreacji obejmującego: obiekty basenowe, popularyzujące naukę, modernizację stoku oraz obiekty hotelowo – handlowe. Projekt realizowany w koncepcji ppp ze wsparciem PFR
Likwidacja osuwiska na stoku narciarskim
Budowa basenu krytego i lodowiska
Dalsza modernizacja podziemnego, zabytkowego szlaku turystycznego
Poszerzenie granic Miasta
Złoże gazowe Przemyśl – umiejscowienie w Przemyślu spółki PGiNG, utworzenie klasy branżowej
Zwiększenie liczebności garnizonu Przemyśl
 


 

POWIAT PRZEMYSKI
 
Ø  powierzchnia 1 211 km2

Ø  liczba ludności 74 440

Ø  gęstość zaludnienia 61 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji brak informacji
 

Poprawa infrastruktury edukacyjnej
Doposażenie szkół
Termomodernizacja budynków szkół
Budowa Sali gimnastycznej, hali sportowej
Budowa przedszkola i placu zabaw
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Budowa oświetlenia ulicznego
Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych
Modernizacja, budowa dróg gminnych i wewnętrznych
Budowa mostu m.in. w Żurawicy Górnej
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Powstanie Dziennych Domów Pomocy
Budowa ścieżek rowerowych
Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej
Remonty dworu, pałacu
 

 

 

 

GMINA BIRCZA
 
Ø  powierzchnia 254,1 km²

Ø  liczba ludności 6 656

Ø  gęstość zaludnienia 26 osób/km²

EDUKACJA

założenie przedszkola, wykorzystując istniejącą infrastrukturę gminną
poprawa infrastruktury edukacyjnej: stanu technicznego budynków szkolnych oraz doposażenie szkół w sprzęt multimedialny, organizacja zaplecza sportowego
INFRASTRUKTURA

Wybudowanie sieci wodociągów i kanalizacji w gminie
Poprawa infrastruktury drogowej
modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy LED-owe i jego budowa tam, gdzie jeszcze nie powstało
zmiana nawierzchni na drogach
budowa chodników, w pierwszym etapie przy mocno uczęszczanej drodze nr 28
budowa dojazdów do domostw, gdzie jest to utrudnione przez rzekę
dokończenie budowy kaplicy przy cmentarzu w Birczy
budowa chodnika na ul. Mjr. Kusiaka w Birczy
Przebudowa, rewitalizacja  rynku
Remont, budowa dróg do Huty Brzuski
Oświetlenie w Kuźminie i Roztoce
Budowa wodociągu w Starej Birczy
Budowa połączenia Bartkowski-Humińskie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

modyfikacja oznakowania na tzw. zakręcie śmierci w Leszczawie Dolnej- droga nr 28
OCHRONA ZDROWIA

współpraca z miejscowym Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia
poprawa opieki zdrowotnej na terenie gminy (rozwiązanie kolejek do lekarzy, dostęp do specjalistów, poprawa standardów opieki dentystycznej)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Gazyfikacja gminy
Zachowanie już istniejących miejsc pracy w gminie (gmina żyje przede wszystkim
z gospodarki leśnej) poprzez przerwanie inicjatywy powstania Turnickiego Parku Narodowego
POMOC SPOŁECZNA

Stworzenie spółdzielni gastronomicznej, świadczącej usługi dla najuboższych,
w szkołach i przedszkolach
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w gminie (docelowo boisko sportowe w każdym sołectwie)
Rozwój działalności kulturowej w świetlicach wiejskich
INNE

Współpraca z organizacjami NGO np. OSP, kołami gospodyń wiejskich oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć
 

 

 

 

GMINA DUBIECKO
 
Ø  powierzchnia 154,3 km²

Ø  liczba ludności 9 277

Ø  gęstość zaludnienia 60 osób/km²

EDUKACJA

System stypendialny dla najlepszych uczniów
Zakup tablic interaktywnych
INFRASTRUKTURA

Oświetlenie;
Kanalizacja;
Wodociągi;
Parkingi;
Budowa ronda w Nienadowej;
Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych;
Inwestycje
w zakresie dróg publicznych - głównie drogi przy nowo powstałych osiedlach;
Nieuregulowany stan właścicielski;
Przystanki autobusowe;
Tabliczki z numeracją;
Uregulowanie koryt cieków wodnych;
Modernizacja remiz strażackich, domów kultury i innych;
Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Monitoring
OCHRONA ZDROWIA

Dostęp do kontroli stomatologicznej w szkołach
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Konieczne podjęcie działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Konieczność utworzenia samorządowego zakładu komunalnego
Modernizacja i promocja miejsca targowego
Zachęcenie inwestorów np. w zakresie OZE
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej (siłownie plenerowe, obiekt sportowy- wielofunkcyjny np. z bieżnią)
Ścieżki rowerowe
GMINA FREDROPOL
 
Ø  powierzchnia 159,6 km²

Ø  liczba ludności 5 565

Ø  gęstość zaludnienia 35 osób/km²
 

INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacyjnej- jest dokumentacja, pozwolenia, brak środków
Budowa i remont dróg gminnych
Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
Sieć wodociągowa- przygotowanie dokumentacji
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa Gminnego Centrum Kultury we Fredropolu
GMINA KRASICZYN
 
Ø  powierzchnia 124,4 km²

Ø  liczba ludności 5 135

Ø  gęstość zaludnienia 41 osób/km²

EDUKACJA

Kursy, szkolenia dla dorosłych
Koła zainteresowań dla dzieci
INFRASTRUKTURA

Budowa parkingu w Krasiczynie
Dokończenie budowy dróg gminnych
Oświetlenie
Budowa i modernizacja kanalizacji
Budowa wodociągów
OCHRONA ZDROWIA

Organizowanie szkoleń np.: z pierwszej pomocy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Powrót do rozwoju rolnictwa, pomoc w pozyskaniu zbytu na wytworzone produkty
POMOC SPOŁECZNA

Większa pomoc osobom starszym i chorym
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Olszanach
Budowa w sołectwach napowietrznych siłowni
Rozwój w sołectwach Kół Gospodyń Wiejskich
Budowa boiska do szóstek piłkarskich
INNE

Przeprowadzenie scalenia gruntów w sołectwie Zalesie
GMINA KRZYWCZA
 
Ø  powierzchnia 95,0 km²

Ø  liczba ludności 4 924

Ø  gęstość zaludnienia 52 osób/km²

INFRASTRUKTURA

Skanalizowanie 2/3 gminy: Babice, Bachów, Skopów, Reczpol
Budowa drogi łączącej miejscowość Bachów z Krzywczą
Podłączenie sieci gazowej
Oświetlenie uliczne w miejscowościach: Średnia, Skopów, Kupna
Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, turbiny wiatrowe
Szerokopasmowy Internet
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rewitalizacja Rynku w Babice
Budowa miejsc rekreacyjnych np.: plaż, zatok kajakowych
Budowa placów zabaw, mini siłowni, boisk piłkarskich
GMINA MEDYKA
 
Ø  powierzchnia 60,6 km²

Ø  liczba ludności 6 554

Ø  gęstość zaludnienia 108 osób/km²

EDUKACJA

Budowa żłobka w Medyce - 1 500 000,00
Adaptacja części Ośrodka Zdrowia w miejscowości Medyka pod przedszkole gminne - 700000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Torkach - 1.961.000,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lesznie 2 500 000,00
Budowa przedszkola i placu zabaw w Lesznie 900 000,00
Budowa przedszkola i placu zabaw w Hurku 900 000,00
INFRASTRUKTURA

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Medyka - 490. 000,00zł
Zagospodarowanie placu wraz z budową parkingu przy Kościele w Medyce -250.000,00zł
Przebudowa rowów melioracyjnych w miejscowości Medyka -1.500.000,00
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Medyce – Chałupki – 11.000.000,00
Zagospodarowanie terenów przygranicznych przy przejściu drogowym w Medyce -250.000,00
Budowa chodników na terenie miejscowości Torki 900 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół wyrobisk po dwóch żwirowniach w miejscowości Torki          700 000,00
Zagospodarowanie centrum Torek poprzez budowę, ciągów pieszych i placów handlowych       3.000 000,00
Budowa i remont drogi prowadzącej do Sanu w miejscowości Torki         1 850 000,00
Budowa i remont dróg prowadzących do dwóch żwirowni w miejscowości Torki 1 020 000,00
Przebudowa drogi prowadzącej do promu na Sanie - 2 500 000,00
Budowa drogi obwodowej w Torkach - 15 000 000,00
Zagospodarowanie terenu CENTRUM WSI LESZNO       300. 000,00
Modernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej i zagospodarowanie przyległego placu 200.000,00
Urządzenie placu po byłej szkole rolniczej w Lesznie 100.000,00
Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Leszno 100 000,00
Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Leszno 70 000,00
Budowa drogi gminnej nr 3323002 Leszno – Medyka 1.300.000,00
Budowa drogi obwodowej w Lesznie 2 500 000,00
Budowa drogi do kaplicy grecko - katolickiej w Lesznie 50 000,00
Urządzenie drogi w kierunku Sanu na terenie miejscowości Leszno 170 000,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Hureczko poprzez budowę chodników, zatok autobusowych, urządzenie miejsc zieleni 265 000,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Hureczko 170 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hureczko 2 000 000,00
Budowa mostu na rzece San 3 500 000,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Hurko poprzez budowę chodników, zatok autobusowych, urządzenie miejsc zieleni 270 000,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Hurko 80.000,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Siedliska poprzez budowę chodników, zatok autobusowych, urządzenie miejsc zieleni 350 000,00
Modernizacja, budowa dróg gminnych i wewnętrznych w siedliskach 450 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Siedliska 130 000,00
Przebudowa melioracji i cieków wodnych w Siedliskach 230 000,00
Budowa świetlicy w Siedliskach 1 500 000,00
Remont dróg, budowa chodników i modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Jaksmanice 500 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum wsi Jaksmanice 670 000,00
Podłączenie Jaksmanic do gminnego systemu wodociągowego pobierającego wodę ze studni głębinowych w Torkach 1 020 000,00
Remont dróg i dojazdów do pól w miejscowości Jaksmanice 400 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Medyka – 300 000,00
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i zagospodarowanie przyległego placu w miejscowości Torki 550 000,00      
Likwidacja barier architektonicznych w miejscowości Hurko 160 000,00
Budowa nowej remizy wraz z zapleczem w Hurku 500 000,00
Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Jaksmanice 500 000,00
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Prace renowacyjno - konserwatorskie Parku Dworskiego w miejscowości Medyka - urządzenie terenu pod wypoczynek -1.000. 000,00zł
Prace renowacyjne przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miejscowości Medyka 300.000,00zł
Zagospodarowanie terenu części osiedla mieszkaniowego w miejscowości Medyka pod tereny rekreacyjno – sportowe -50.000,00
Utworzenie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Medyka – 1.000,000,00
Budowa sceny estradowej i widowni w miejscowości Medyka – 300.000,00
Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki San w miejscowości Torki 250 000,00
Modernizacja boiska i zagospodarowanie przyległego terenu w miejscowości Torki 650 000,00
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Sanu i wokół dwóch żwirowni w miejscowości Torki 1.000.000,00
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Leszno 250.000,00
Budowa sceny estradowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lesznie 120.000,00
Przebudowa infrastruktury boiska sportowego w Hureczku 430 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Hureczko /wzdłuż rzeki San oraz po byłej żwirowni 165 000,00
Wytyczenie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Hureczko 150 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” 1 150 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Hurko /wokół starego dorzecza Sanu 75 000,00
Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Hurko 150 000,00
Budowa sceny estradowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Hurku 150 000,00
Budowa trasy saneczkowej i wyciągu na terenie miejscowości Jaksmanice 1 500 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół rezerwatu w Jaksmanicach „Skarpa” 120.000,00
INNE

Prace remontowo - konserwatorskie przy Zespole Kościelnym na terenie miejscowości Medyka – 150.000,00zł
Prace renowacyjne przy zabytkowym Kościele w miejscowości Torki      660 000,00
Prace renowacyjno-konserwatorskie przy kościele, zabytkowych kapliczkach, krzyżach przydrożnych i figurach cmentarnych na terenie miejscowości Leszno 100.000,00
Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Leszno 270 000,00
Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Torki 270 000,00
Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Hurko 270 000,00
 

 

 

 

 

GMINA ORŁY
 
Ø  powierzchnia 70,5 km²

Ø  liczba ludności 8 879

Ø  gęstość zaludnienia 126 osób/km²

EDUKACJA

Termomodernizacja przyszkolnej hali sportowej w Orłach. Dokumentacja projektowa: brak Szacowana wartość zamówienia: ok. 1 000 000 zł
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Trójczycach. Dokumentacja

projektowa: jest Wartość zamówienia: 4 000 000,00zł
Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach. Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: ok. 5.000.000,00zł
INFRASTRUKTURA

Przebudowa Istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo -cementowych w miejscowościach Orły, Drohojów, Niziny, Małkowice na sieć wodociągowa z rur polietylenowych (PE). Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Szacowana wartość inwestycji: ok.7 000 000 zł
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nizinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowa zostanie zlecona w ciągu 2 miesięcy. Szacowana wartość zadania: 5 000 000 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica. Dokumentacja projektowa - w fazie projektowania Szacowana wartość zadania: 3 500 000 zł
Uzbrojenie terenu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: ok. 15 000 000 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walawa Dokumentacja projektowa: jest. Szacowana wartość zamówienia: 257 000 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Małkowice Dokumentacja projektowa:
w trakcie opracowywania. Szacowana wartość zamówienia: ok. 700 000 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszynka Dokumentacja projektowa: jest. Szacowana wartość zamówienia: 348 000 zł
Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Drohojów. Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: ok. 300 000 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Kaszyce - Trójczyce Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: 300 000 zł
Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszynka. Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: ok. 3 000 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orły. Dokumentacja projektowa: tak. Szacowana wartość zamówienia: 220.000 zł
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych W miejscowościach Duńkowiczki, Małkowice, Drohojów i Olszynka. Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana Wartość zamówienia: brak danych
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa Stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach. Dokumentacja projektowa - pozwolenie na budowę. Szacowana wartość zadania: ok. 6.000.000 zł
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Orły na odcinku 28km. Dokumentacja projektowa: brak. Szacowana wartość zamówienia: ok.7 000 000zł
 

 

 

 

 

GMINA PRZEMYŚL
BRAK LOGO
Ø  powierzchnia 108,4 km²

Ø  liczba ludności 10 571

Ø  gęstość zaludnienia 97 osób/km²

EDUKACJA

Dokończenie budowy Przedszkola Samorządowego w Nehrybce (budowa w trakcie – do tej pory brak możliwości pozyskania na ten cel funduszy zewnętrznych). Nehrybkę w 2007 roku odwiedził Św. P. Prezydent Lech Kaczyński – mieszkańcy proponują nazwać Przedszkole po zakończeniu budowy imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich.
Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Krówniki, Ostrów, Nehrybka. Obecnie w Gminie Przemyśl na 7 szkół funkcjonuje jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna w SP w Grochowcach i jedna niepełnowymiarowa w SP Ujkowice.
Budowa nowego budynku szkolnego wraz z przedszkolem w Ostrowie koło Przemyśla – największej miejscowości w Gminie. Obecnie szkoła mieści się w zaadoptowanym na jej potrzeby dworku z przełomu XIX i XX wieku. Ostrów bardzo dynamicznie się rozwija, stając się sypialnią Przemyśla.
Gruntowna modernizacja i rozbudowa budynków edukacyjnych: SP w Ujkowicach, SP w Łętowni, SP Hermanowicach.
Budowa, modernizacja lub przebudowa budynków przedszkolnych w: Ostrowie, Kuńkowcach, Nehrybce.
Budowy przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych
Zagospodarowanie terenów przyszkolnych, budowa placów zabaw i miejsc do rekreacji.
INFRASTRUKTURA

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wapowce, Łętownia, Bełwin, Ostrów, Nehrybka, Grochowce, Rożubowice i Witoszyńce.
W bieżącym roku na budowę sieci wodociągowych gmina wydaje ok. 4,5 mln PLN
a potrzeby są kilkukrotnie większe.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łuczyce, Malhowice, Stanisławczyk, Wapowce, Łętownia, Bełwin, Ujkowice, Witoszyńce i Rożubowice.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kuńkowce, Krówniki, Hermanowice, Ostrów, Nehrybka.
Budowa i dokończenie budowy świetlic wiejskich w Nehrybce (z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe), Stanisławczyku, Ujkowicach, oraz budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w Grochowcach.
Modernizacja świetlic wiejskich i domów ludowych w miejscowościach: Ostrów, Pikulice, Witoszyńce, Wapowce, Łętownia, Kuńkowce, Krówniki i Łuczyce.
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy we wszystkich miejscowościach. W tym zakresie potrzeby są bardzo duże, większość tych dróg nie spełnia kryteriów żadnych programów rządowych. W obecnej kadencji na terenie gminy pokryto nawierzchnią bitumiczną i wyremontowano ok. 20 kilometrów bieżących dróg gminnych i podobną ilość dróg powiatowych (przy współfinansowaniu ze strony gminy).
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy.
Budowa chodników przy drogach powiatowych i gminnych na terenie wszystkich 16 miejscowości w gminie (brak programów dofinansowujących budowę samych chodników).
Budowa nowych wiat przystankowych w większości miejscowości gminy.
Zagospodarowanie centrów miejscowości – place, tereny zielone i rekreacyjne, boiska wielofunkcyjne.
POMOC SPOŁECZNA

Rozszerzenie oferty opieki nad osobami samotnymi i potrzebującymi.
Powstanie dziennych domów pobytu dla osób starszych i samotnych.
Rozszerzenie zakresu działań zmierzających do integracji międzypokoleniowej
z wykorzystaniem istniejących na terenie gminy stowarzyszeń.
 

GMINA STUBNO
 
Ø  powierzchnia 88,7 km²

Ø  liczba ludności 3 915

Ø  gęstość zaludnienia 44 osób/km²

EDUKACJA

Rozbudowa Szkoły w Kalnikowie
INFRASTRUKTURA

Przebudowa Stacji uzdatniania Wody w Stubnie
Przyłączenie wsi Stawarza, wodociągów do gminnej sieci
Remont ogrodzenia w Stubnie
Modernizacja sieci wod-kan
Wymiana przepompowni ścieków
Budowa i remont dróg w Stubnie
Fotowoltaika na wszystkich budynkach użyteczności publicznej
 

POMOC SPOŁECZNA

Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Remont dworu, pałacyku- urządzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
 

 

 

GMINA ŻURAWICA
 
Ø  powierzchnia 95,8 km²

Ø  liczba ludności 12 964

Ø  gęstość zaludnienia 134 osób/km²
 

EDUKACJA

Hala sportowa Bolestraszyce – koszt. ok. 4 mln.
Termomodernizacja szkoły Orzechowce – ok. 1 mln.
Termomodernizacja obiektów gminnych – ok. 4 mln.
Budowa żłobka i przedszkola – koszt ok. 4 mln. w Żurawicy
INFRASTRUKTURA

Kanalizacja Maćkowice i Kosienice – koszt. Ok. 20 mln.
Modernizacja oczyszczalni ścieków Wyszatyce – koszt ok. 7 mln.
Drogi gminne, lokalne – koszt. Ok 4 mln.
Most w Żurawicy Górnej – koszt ok. 2 mln.
Wymiana oświetlenia i budowa nowego typy LED – koszt ok. 3 mln.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ścieżki rowerowe w całej gminie – koszt ok. 2 mln.
Chodniki przy drodze wojewódzkiej i przy drogach powiatowych – koszt ok. 4 mln.
Zakup 1 średniego wozu strażackiego dla OSP Żurawica, Maćkowice lub Orzechowce
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne – koszt ok. 1,5 mln.
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rozbudowa terminala przeładunkowego w Żurawicy – koszt. 5 mln.
POMOC SPOŁECZNA

Dom Dziennego Pobytu w Żurawicy – koszt ok. 4 mln. – w miejscu zabytkowego Dworku
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Pałac w Maćkowicach – koszt 5 mln.
Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno–sportowego w Żurawicy
koszt. ok. 5 mln.
Remont zespołu dworsko-parkowego w Kosienicach - koszt ok. 3,5 mln.

 

POWIAT PRZEWORSKI
 
Ø  powierzchnia 698 km2

Ø  liczba ludności 78 644

Ø  gęstość zaludnienia 113 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 26,7%
 

Dalsza modernizacja drogi wojewódzkiej 835 wraz z budową niezbędnych chodników,
Tworzenie przejść dla pieszych i sygnalizacja świetlnej
Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową chodników
Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w Przeworsku
Uruchomienie zlikwidowanej Fabryki Wagonów w Gniewczynie
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż przebiegu szlaku kolei wąskotorowej wraz z jej modernizacją
Budowa i rozbudowa placów zabaw
Doposażenie szkół i przedszkoli
Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Rozwój zajęć pozalekcyjnych
Budowa Sali gimnastycznej
Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych
Całodobowe domy opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Program Mieszkanie+
Rozbudowa ścieżek rowerowych i stref aktywności oraz boisk wielofunkcyjnych
Prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych
Przebudowa stadionu sportowego
Budowa placów zabaw
GMINA MIEJSKA PRZEWORSK
 
Ø  powierzchnia 22,1 km²

Ø  liczba ludności 15 452

Ø  gęstość zaludnienia 698,2 osób/km²

EDUKACJA

Doposażenie szkół i przedszkoli
INFRASTRUKTURA

Budowa parkingu przy ul. Słowackiego
Remont drogi łączącej osiedle za szpitalem z Gorliczyną
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Zagospodarowanie terenu PKS
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dostosowanie infrastruktury miejskiej dla potrzeb niepełnosprawnych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przystąpienie do programu ,,Mieszkanie+”
Przystąpienie do programu ,,Czyste powietrze”
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Modernizacja basenu odkrytego przy ul. Krakowskiej (zjeżdżalnia, atrakcje wodne)
Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Budowlanych
Rozwój działalności MOK w Przeworsku
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta
GMINA KAŃCZUGA
 
Ø  powierzchnia 105,0 km²

Ø  liczba ludności 12 422

Ø  gęstość zaludnienia 118 osób/km²

EDUKACJA

Budowa dwóch kompleksów tzw. „ORLIK” oraz boisk przyszkolnych
w miejscowościach, które ich nie posiadają
Rozbudowa istniejących przedszkoli celem zwiększenia ilości miejsc
Rozbudowa żłobka i zwiększenie ilości miejsc
Budowa i rozbudowa placów zabaw w zależności od potrzeb
Podjęcie działań w kierunku niedopuszczenia do likwidacji jedynej szkoły średniej tj. Zespołu Szkół w Kańczudze
INFRASTRUKTURA

Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych m.in.  na fotowoltaikę, kanalizację
Całościowe wykonywanie zadań inwestycyjnych (m.in. dokończenie kanalizacji na terenie Gminy)
Podejmowanie działań na rzecz poprawy istniejących dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich
Tworzenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dróg dojazdowych, sieci oświetleniowej 
Rewitalizacja Rynku i Parku Miejskiego w Kańczudze
Budowa drogi dojazdowej do zalewu w Łopuszce Małej
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez budowę chodników
i monitoringu miejskiego
Rozbudowa ścieżek dla turystyki pieszej i rowerowej
Organizacja spotkań z Policją i Strażą Pożarną mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
OCHRONA ZDROWIA

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów na terenie miasta
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na programy z zakresu rehabilitacji i ochrony zdrowia
Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przystąpienie do Programu Mieszkanie Plus
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pozyskanie działek pod inwestycje dla potencjalnych inwestorów, co pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy
Dążenie do ponownego uruchomienia Kopalni Alabastru w Łopuszce Wielkiej
Ulgi dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie naszej gminy na okres minimum 5 lat
Promocja naszej gminy i współdziałanie z innymi gminami i organizacjami
POMOC SPOŁECZNA

Utworzenie Domu Seniora
Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na działania społeczne, także we współpracy z innymi gminami
Czynne wykorzystanie dotacji rządowych (500+, dobry start, dożywianie, stypendia socjalne itp.)
Udzielanie kompleksowego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Wprowadzenie ciekawych form działalności statutowej w Bibliotece Publicznej
i Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga oraz w świetlicach na terenie miasta
i gminy, co pozwoli dzieciom i młodzieży stworzyć większe perspektywy na organizację czasu wolnego
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, pikników rodzinnych oraz spotkań integracyjnych
Współpraca z OSP oraz KGW – pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój
i realizowanie działań
Budowa krytej pływalni służącej Mieszkańcom Miasta i Gminy Kańczuga, która będzie dopełnieniem Kompleksu sportowego tj. Stadion, Hala Sportowa, Pływalnia oraz Siłownia Plenerowa
Podjęcie prób w pozyskaniu sponsorów dla drużyn piłkarskich
Udostępnienie miejsc na integrację dla osób starszych i młodzieży
Dalsza kontynuacja prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Dążenie do utworzenia atrakcji turystycznej w Kańczudze – lochy - trasa podziemna – I etap

 
GMINA SIENIAWA
 
Ø  powierzchnia 127,7 km²

Ø  liczba ludności 7 022

Ø  gęstość zaludnienia 55 osób/km²

EDUKACJA

Rozwój bazy lokalowej szkół i przedszkoli na terenie gminy Sieniawa
Rozwój zajęć pozalekcyjnych w tym sportowych dla dzieci i młodzieży
Doposażenie szkół i przedszkoli
Doposażenie szkół i przedszkoli
INFRASTRUKTURA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Sieniawa
Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Budowa chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 835 i 867
Działania na rzecz odnowy i renowacji obiektów zabytkowych
Opracowanie projektu i budowa obwodnicy Sieniawy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa i unowocześnienie oświetlenia przy drogach
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
Utworzenie punktu karetki
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Adaptacja istniejących budynków na mieszkania
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uruchomienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Leżachowie
Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy
POMOC SPOŁECZNA

Pomoc dla młodych rodzin- rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Działania na rzecz równomiernego korzystania mieszkańców gminy z różnych form pomocy społecznej
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Przygotowanie nowych elementów infrastruktury sportowej, w tym boisk sportowych
i ścieżek rowerowych
INNE

Utworzenie punktu rejestracji pojazdów w  gminie Sieniawa
Utworzenia odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Działania na rzecz rolników i rozwoju miejscowości wiejskich
Lepsza promocja gminy, współpraca z ośrodkami rekreacyjnymi i turystycznymi, rozwój ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i rekreacyjnych
GMINA ADAMÓWKA
 
Ø  powierzchnia 134,3 km²

Ø  liczba ludności 4 081

Ø  gęstość zaludnienia 31 osób/km²

EDUKACJA

Termomodernizacja budynków edukacyjnych
Budowa przedszkola
Utworzenie żłobka
Doposażenie szkół i przedszkoli
Rozwój zajęć przedszkolnych w tym sportowych
INFRASTRUKTURA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne, Dobcza, Pawłowa
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Adamówka wraz z budową chodników
Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodników
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup samochodu dla OSP Majdan Sieniawski
Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy
Przebudowa oświetlenia ulicznego
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
OCHRONA ZDROWIA

Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego
Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
POMOC SPOŁECZNA

Rozwój usług dla seniorów
Rozwój sieci przedszkoli i żłobków
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Przebudowa stadionu sportowego w Adamówce
Przebudowa świetlic wiejskich w Krasnem i Dobczy
Budowa WDK w Adamówce
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy
Budowa placów zabaw na terenie gminy
GMINA GAĆ
 
Ø  powierzchnia 36,0 km²

Ø  liczba ludności 4 618

Ø  gęstość zaludnienia 128 osób/km²

INFRASTRUKTURA

Modernizacja oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap- budowa rozpoczęta. Drugi etap wyposażenie w planach- NFOŚ, PROW
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Ostrów, Białoboki i Gać. Problem dotyczy wyeliminowania rur azbestowych- WFOŚ, PROW
Modernizacja dróg gminnych- fundusze krajowe
Dokończenie budowy chodników przy drogach powiatowych i gminnych we wszystkich miejscowościach- fundusze krajowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Stworzenie na bazie remizy strażackiej- centrum wolontariatu- środki krajowe dla NGO
OCHRONA ZDROWIA

Utworzenie turnusowego ośrodka rehabilitacji na Gackiej Górce- możliwa realizacja
w PPP
Utworzenie Środowiskowego Domu Opieki- ministerstwo polityki społecznej
 
 
GMINA JAWORNIK POLSKI
 
Ø  powierzchnia 62,9 km²

Ø  liczba ludności 4 475

Ø  gęstość zaludnienia 71 osób/km²
 

EDUKACJA

Utworzenie szkół sportowych na terenie gminy
Projekt RPO „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno–komunikacyjne w szkołach podstawowych
Likwidacja barier w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim
Adaptacja Starego Ośrodka Zdrowia w Jaworniku Polskim na 3 żłobek
INFRASTRUKTURA

Przeprowadzenie kompleksowego scalenia gruntów  
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej II etap
Budowa ujęć wody i sieci wodociągowej
III etap inteligentnego zarządzania energią solary, fotowoltaika termomodernizacja budynków i kotły grzewcze 5 klasy 
Rewitalizacja ZPP w Hadlach Szklarskich – budowa kompleksu basenowego wraz
z kręgielnią, restauracją itp.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Przywrócenie posterunku Policji
Modernizacja wyposażenia OSP na terenie gminy wraz z zakupem wozów strażackich
Rozbudowa sieci chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych
 

OCHRONA ZDROWIA

Likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej 
Podniesienie standardu w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Rozbudowa osadnictwa mieszkaniowego na terenach, które gmina nabyła w celu wydzielenia nowego osiedla w Jaworniku Polskim
Tworzenie infrastruktury wod.-kan., dróg dojazdowych, sieci oświetleniowej 

 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Jedne z najniższych w Polsce podatki od środków transportowych, niskie podatki lokalne
Utworzenie spółdzielni socjalnej
Modernizacja ZPP w Hadlach Szklarskich 
POMOC SPOŁECZNA

Przystosowanie budynku Starej Szkoły w Hucisku Jawornickim na „Dom dziennego pobytu „dla ludzi starszych i wykluczonych
Aktywne wykorzystanie dotacji rządowych (500+, dobry start, dożywianie, stypendia socjalne itp.)
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Budowa dwóch kompleksów tzw. „orlików” w Manasterzu i Jaworniku Polskim 
Zwiększenie dofinansowania do trzech działających klubów sportowych
Zwiększenie pomoc dla stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych
Rozbudowa ścieżek dla turystyki pieszej, rowerowej i biegów narciarskich
 

 

GMINA WIEJSKA PRZEWORSK
 
Ø  powierzchnia 90,8 km²

Ø  liczba ludności 14 892

Ø  gęstość zaludnienia 164 osób/km²

EDUKACJA

Budowa sali gimnastycznej przy Szkołach Podstawowych
INFRASTRUKTURA

Rozbudowa Infrastruktury drogowej
Przebudowa drogi krajowej nr 40 przebiegającej przez teren gminy i powiatu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Wdrożenie programu ,,Czyste powietrze”
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Udział w programach transgranicznych PL-SK i PL-BY-UA
POMOC SPOŁECZNA

Utworzenie całodobowego domu opieki dla seniorów i niepełnosprawnych
Rehabilitacja ,,domowa” dla wymagających takiego wsparcia
utworzenie żłobka
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa ścieżek rowerowych i stref aktywności oraz boisk wielofunkcyjnych
Modernizacja domów Kultury i Domów Strażaka
INNE

Dalsza budowa marki Gmina jako ,,Społecznej wrażliwej” poprzez udział w projektach społecznych
GMINA TRYŃCZA
 
Ø  powierzchnia 70,1 km²

Ø  liczba ludności 8 459

Ø  gęstość zaludnienia 120 osób/km²

EDUKACJA

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w m. Gniewczyna Łańcucka
Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy
Utworzenie żłobka w gminie Tryńcza
INFRASTRUKTURA

Budowa nowego mostu na rzece Wisłok w m. Tryńcza (DK 77)
Budowa mostu na rzece Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka
Budowa nowoczesnego budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Gniewczyna Łańcucka
Zagospodarowanie poddasza budynku Trynieckiego Centrum Kultury i remizy OSP na potrzeby działalności organizacji pozarządowych  
Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (gminnej i powiatowej ok. 50 km)
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Modernizacja drogi krajowej nr 77 na odcinku Tryńcza – Gorzyce (ok. 10 km)
Budowa chodników w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Tryńcza
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. 835 i drogi krajowej nr 77 na terenie gminy
Przebudowa chodników wzdłuż drogi wojew. 835 na terenie gminy
Budowa wałów powodziowych wzdłuż Rzeki San i Wisłok w m. Głogowiec – Ubieszyn
Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE 
Budowa systemu monitoringu na terenie gminy
Przebudowa skrzyżowań na bezpieczne ronda na terenie gminy Tryńcza
OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.  Tryńcza
Budowa instalacji wykorzystujących OZE na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach nowych osiedli jednorodzinnych
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i nowych terenów przemysłowych
w  m. Gniewczyna  Łań.
Reaktywacja działalności Fabryki Wagonów Gniewczyna
POMOC SPOŁECZNA

Utworzenie domu dziennej opieki dla seniorów w m. Jagiełła
Adaptacja poddasza w budynku GOPS na potrzeby usprawnienia działalności ośrodka  
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Gniewczyna Łańcucka na cele rekreacji
Budowa stadionu sportowego i basenu przy szkole w m. Tryńcza  
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisłoka wraz z pomostami na potrzeby spływu kajakowego
Budowa placów zabaw na terenie 9 sołectw
Utworzenie lokalnego muzeum, izb tradycji i folkloru
Zagospodarowanie parku w Tryńczy na potrzeby kulturalne i rekreacyjne
GMINA ZARZECZE
 
Ø  powierzchnia 49,2 km²

Ø  liczba ludności 7 223

Ø  gęstość zaludnienia 147 osób/km²

EDUKACJA

Rozwój szkolnictwa podstawowego, średniego i zawodowego
Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach na terenie gminy
Działania na rzecz wzmocnienia działalności szkoły ponad podstawowej w Zarzeczu
Budowa Gminnej pływalni przy Szkole w Zarzeczu
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Siennowie

 
INFRASTRUKTURA

Dokończenie budowy (nowe osiedla, domy) i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Budowa i modernizacja dróg Gminnych 
Modernizacja poboczy drogowych, rowów przydrożnych, budowa parkingów
w okolicach Remiz. Domów Kultury
Dostosowanie infrastruktury drogowej do użytkowania przez Osoby nie pełnosprawne
Budowa rond i chodników na terenie Gminy Zarzecze.
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyposażenie OSP w nowy i nowoczesny sprzęt ratowniczy.
Modernizacja, poszerzenie drogi powiatowej Przeworsk-Siennów.  
Przywrócenie posterunku Policji w Zarzeczu
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zarzecze
Aktualizacja oznaczeń drogowych na drogach gminnych. Nowoczesne oznakowanie przejść dla pieszych
OCHRONA ZDROWIA

Ułatwienia w dostępie do usług ochrony zdrowia dla mieszkańców
Otwarcie Gabinetów dla Lekarzy Specjalistów
Rozwój usług rehabilitacji zdrowotnej
Modernizacja placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Zarzecze
Gabinety Pielęgniarskie i Stomatologiczne w Szkołach na terenie Gminy Zarzecze
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
Pomoc w usprawnienie procesów przygotowania inwestycji mieszkaniowych
Termoizolacja budynków Gminnych.
Pomoc w termoizolacji budynków Rodzin wielodzietnych i słabo uposażonych.
Aktyna pomoc w organizacji procesu budowy domów jednorodzinnych na terenie Gminy Zarzecze
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie i ułatwienia dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
Budowa placu, miejsca targowego w Zarzeczu
Ustalenie i uzbrojenie terenów do inwestycji.
Powstanie komórki w Urzędzie Gminy wspierającej przedsiębiorczość.
Stwarzanie dobrych warunków dla funkcjonowania Przedsiębiorców na terenie Gminy Zarzecze.
POMOC SPOŁECZNA

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe dla najuboższych mieszkańców gminy
Rozwój usług dla seniorów – organizacja i dostosowanie nowych placówek integracyjnych
Powołanie Rady Seniorów.
Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
Dostosowanie obecnych struktur Pomocy Społecznej do nowych wyzwań.
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Modernizacja budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminny Dom Kultury.
Powstanie nowych Szkółek Sportowych na terenie Gminy Zarzecze
Przygotowanie nowych elementów infrastruktury sportowej, w tym boisk sportowych
i ścieżek rowerowych
Rozwój działalności Ośrodka Kultury oraz wsparcie dla zespołów i twórców kultury
Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy
INNE

Wprowadzenie przejrzystych zasad działalności instytucji Gminnych Instytucji Publicznych.
Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zarzecze
Aktywizacja działalności Organizacji Społecznych, stwarzanie warunków
do aktywizacji różnych grup społecznych na terenie Gminy Zarzecze
Współdziałanie z sąsiednimi Gminami w celu aktywizacji społecznej ludności Gmin.
Poszukiwanie kontaktów z Gminami z krajów ościennych w poznania innych kultur.

 

POWIAT SANOCKI
 
Ø  powierzchnia 1 224 km2

Ø  liczba ludności 95 035

Ø  gęstość zaludnienia 78 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 47,2%
 

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sanoku etap I - szacunkowa wartość 25 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa w tym rezerwa Prezesa RM
Przebudowa ul. Traugutta w Sanoku - szacunkowa wartość 2 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
Przebudowa ciągu dróg ul. 800-lecia oraz ul. Konarskiego w Sanoku - szacunkowa wartość 2,5 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska z obiektem mostowym - szacunkowa wartość 17,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina - szacunkowa wartość 5,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica z obiektami mostowymi - szacunkowa wartość 11,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046.
Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” SPZOZ
w Sanoku - Pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego o opinii o celowości inwestycji sygn. S-II.9610.4.21.2017.ŁP z dnia 10.04.2017r. na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02 z późn. zm. Działanie zgodne z priorytetem nr 1 regionalnej Polityki Zdrowotnej Woj. Podkarpackiego
„Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego; Pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego o opinii o celowości inwestycji sygn. S-II.9610.4.21.2017.ŁP z dnia 10.04.2017r. na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02 z późn. zm.).\- szacunkowy koszt 4.356.239.92 zł, Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne
Modernizacja i alokacja Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku w tym zakup aparatów RTG” Zatwierdzony przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego “Program dostosowania SPZOZ w Sanoku” do wymogów rozporządzenia MZ przewiduje ulokowanie Działu Diagnostyki Obrazowej w całości w Budynku Głównym Szpitala – szacunkowy koszt 3.300.000 zł, Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne
„Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu spełnienia wymogów kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ.” szacunkowy koszt 5.000.000 zł: Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne
„Remont zbiorników zapasowej wody użytkowej – prace projektowe i budowlane” Konieczność wykonania na podstawie pkt. 10 decyzji o sygn. SE.9022.143.2.2013 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.07.2013 r. w przedmiocie zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala
w wodę zapewniającą co najmniej jej 12-godzinny zapas). szacunkowy koszt 1.100.000 zł Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne
„Utworzenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku (COZP SPZOZ w Sanoku)” Zadanie realizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
Budowa i modernizacja placów zabaw
Budowa obiektów przedszkolnych
Budowa Sali gimnastycznej
Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w szkołach
Budowa i przebudowa dróg
Budowa mostów
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Wprowadzenie systemu monitoringu w miastach
Budowa nowego posterunku policji oraz infrastruktury ochronnej na czas wojny
Zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych
GMINA BESKO
 
Ø  powierzchnia 27,5 km²

Ø  liczba ludności 4 504

Ø  gęstość zaludnienia 164 osób/km²
 

INFRASTRUKTURA

Remont drogi powiatowej Besko –Wzdów –Brzozów.
Uruchomienie linii autobusowej na tej trasie lub na trasie Besko – Milcza-Brzozów
Wykonanie chodników przy bardzo ruchliwych drogach, w pierwszej kolejności przy ul. Starowiejskiej
Wybudowanie mostu drogowego nad Wisłokiem na północ od kładki - rozładowanie ruchu samochodów w centrum wsi
Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej (GOK, Dom Ludowy, Urząd Gminy)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wzmocnienie kontroli policji we współpracy ze szkołą nad chuligańskimi wybrykami młodzieży (dewastacja budynków użyteczności publicznej np. Dom Ludowy, niszczenie ławek, przystanków autobusowych) oraz piciem alkoholu w sklepach lub
w ich obejściu
OCHRONA ZDROWIA

Organizacja pogadanek nie tylko w szkole na tematy związane ze zdrowiem, profilaktyką.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych i interwencyjnych w gminie.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Stworzenie preferencyjnych warunków dla lokalnych przedsiębiorców do rozwoju działalności gospodarczej i tym samym wzrostu zatrudnienia
POMOC SPOŁECZNA

Remont i adaptacja budynku (darowizny członków SKR-u na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych) i przeniesienie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze starego budynku organistówki.
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Renowacja wnętrz starego kościoła.
Zadbanie o zabytki na cmentarzu parafialnym oraz nieliczne kapliczki głównie kapliczka przy ul. Starowiejskiej
Zapewnienie „trenerów” dla osób starszych, które chciałyby korzystać z obiektów sportowych np. siłowni
Zagospodarowanie brzegów Wisłoka w terenie zabudowanym wraz z niezależnym dostępem mieszkańców i turystów do nich i do rzeki.
Powstanie ścieżek rowerowych.
Budowa krytego basenu.
INNE

Przeniesienie ruchu kołowego TIRÓW poza teren zamieszkały głównie poza ulicę Starowiejską
 

 

 

GMINA BUKOWSKO
 
Ø  powierzchnia 136,9 km²

Ø  liczba ludności 5 567

Ø  gęstość zaludnienia 41 osób/km²
EDUKACJA

Rozbudowa Przedszkola w Bukowsku - utworzenie żłobka, w tej kadencji wykonany projekt. Proponowane finansowanie z programu Maluch Plus oraz Żłobek Plus.
INFRASTRUKTURA

Budowa wodociągu oraz kanalizacji począwszy od miejscowości Pobiedno, następnie poprzez wieś Wolica do miejscowości Bukowsko. Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja projektowana na w/w zadanie w miejscowości Pobiedno. Proponowane finansowanie: RPO woj. Podkarpackiego, NFOŚiGW, Projekty Transgraniczne, BOŚ Bank.
Budowa Kanalizacji począwszy od miejscowości Nadolany, następnie Nowotaniec, Nagórzany oraz Wola Sękowa we współpracy z Gminą Zarszyn. W tej kadencji zawarto stosowne porozumienie z Gminą Zarszyn, rozpoczęto prace projektowe. Proponowane finansowanie: RPO woj. Podkarpackiego, NFOŚiGW, Projekty Transgraniczne, BOŚ Bank.
Remonty dróg Gminnych - Fundusz Dróg Lokalnych
Remont, w tym termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bukowsko - finansowanie WFOŚ.
OCHRONA ZDROWIA

Remont (termomodernizacja) i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych trzech Ośrodków Zdrowia z obszaru Gminy. Proponowane finansowanie: PFRON, RPO, WFOŚ
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Remont - termomodernizacja Domów Ludowych począwszy od miejscowości Bukowsko wraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Proponowane finansowanie: WFOŚ, MKiDN.
GMINA KOMAŃCZA
 
Ø  powierzchnia 454,9 km²

Ø  liczba ludności 4 652

Ø  gęstość zaludnienia 11 osób/km²
 

EDUKACJA

Nowa Sala Komputerowa dla Szkoły w Wisłoku Wielkim – tylko kilka komputerów
INFRASTRUKTURA

Naprawa drogi wojewódzkiej w Wisłoku Wielkim
Poprawa dróg gminnych: Wisłok Wielki, Radoszyce, Kulaszne
Oświetlenie Wisłok Wielki
Oświetlenie Smolnik
Remont drogi w Turzańsku na przełęcz pod Suliłą
Budowa nowego mostu lub przebudowa obecnego (może być z jednym pasem ruchu jak obecnie) w Turzańsku, zaraz za wyjazdem z Rzepedzi,
Remont drogi w Smolniku,
Przebudowa lub budowa nowych mostków (!) w Smolniku.
POMOC SPOŁECZNA

Żłobek w Komańczy
Przedszkole w Rzepedzi – Urząd Gminy składał wniosek do Ministerstwa i czeka na decyzję
Program edukacji uzupełniającej dla dorosłych
Program dla leczenia alkoholików
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Sala gimnastyczna przy szkole w Wisłoku Wielkim, mogłaby służyć także dorosłym
Wykończenie nowego budynku szkoły w Komańczy – z przeznaczeniem na dom kultury
GMINA MIEJSKA SANOK
 
Ø  powierzchnia 38,1 km²

Ø  liczba ludności 37 980

Ø  gęstość zaludnienia 997,4 osób/km²
 

EDUKACJA

Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 3 - adaptacja budynku po byłym gimnazjum  
Budowa i modernizacja placów zabaw przy przedszkolach samorządowych
Budowa sali gimnastycznej przy SP 2 i SP4
Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej, przede wszystkim w szkołach
INFRASTRUKTURA

Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Monitoring Miasta Sanoka. Dokumentacja na wykonanie monitoringu miejskiego
i pilotażowego jego uruchomienia z działaniami „miękkimi”. Zgłoszony do programu „Human Smart Cities”
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa budynków komunalnych w Sanoku, potencjalne finansowanie z Programu Mieszkanie +
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zagospodarowanie terenów powojskowych dawnej „prochowni” garnizonu Sanok. Projekt polega na uzbrojeniu terenów dla potencjalnych inwestorów w dzielnicy Posada w Sanoku, przy ul. Stróżowskiej. Zgłaszany do PAIIZ (obecnie PAIiH)
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Artystyczna kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem. Składany w Programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zadania inwestycyjne oraz "miękkie". Wartość polskiej części projektu 597.572,44 EUR
Zagospodarowanie ośrodka wypoczynkowego "Sosenki" wraz z wdrożeniem sanockiej karty turystycznej. Nie zgłaszany dotychczas w żadnym z programów.
GMINA WIEJSKA SANOK
 
Ø  powierzchnia 231,7 km²

Ø  liczba ludności 17 913

Ø  gęstość zaludnienia 77 osób/km²
 

EDUKACJA

Budowa obiektów przedszkolnych na terenie gminy
Tworzenie ognisk i świetlic przy szkołach lub domach kultury
Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach szkolnych
INFRASTRUKTURA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina - szacunkowa wartość 5,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa
Remont mostu na drodze Mrzygłód -Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Solna.
Poszerzenie dwóch mostów w miejscowości Strachocina 
GMINA TYRAWA WOŁOSKA
 
Ø  powierzchnia 69,3 km²

Ø  liczba ludności 1 964

Ø  gęstość zaludnienia 29 osób/km²
 

EDUKACJA

Dofinansowanie do zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych oraz języków obcych.
Dofinansowania do organizacji konkursów tematycznych (językowych, matematycznych, przyrodniczych).
Dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.
Kurs komputerowy dla dorosłych.
Wykonanie placu manewrowego „AUTODROM”.
INFRASTRUKTURA

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
Remont/Budowa/Przebudowa dróg gminnych, przebudowa mostów, przepustów. (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego).
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska;
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Gazyfikacja - miejscowość Rakowa
Wykonanie chodników na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

System monitoringu (przystanki, miejsca publiczne)
Budowa / modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Dofinansowanie dla OSP.
Budowa budynku posterunku policji 
OCHRONA ZDROWIA

Konsultacje specjalistów (np. kardiologa, ortopedy, diabetologa, urologa, ginekologa) tzw. biała niedziela dla mieszkańców w budynku Ośrodka Zdrowia
Gabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Tyrawie Wołoskiej
Kurs pierwszej pomocy dla rolników
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.
Zakup budynków kontenerów socjalnych
Plan zabudowy przestrzennej
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dotacje dla nowo otwieranych działalności z uwzględnieniem osób pracujących.
Zaplecze gastronomiczno-hotelarskie
Stragany i plac targowy
POMOC SPOŁECZNA

Konsultacje psychologiczne
Konsultacje dla osób z uzależnieniami
Pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakupie sprzętu oraz dostosowaniu miejsca zamieszkania do indywidualnych potrzeb (PCPR)
Klub seniora
Piknik rodzinny
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Dofinansowanie do modernizacji/przebudowy/rozbudowy domów kultury, gminnych ośrodków kultury
Dofinansowania dla klubów sportowych;
Renowacja obiektów sakralnych
Ścieżki rowerowe, przełajowe, trasy zjazdowe, tablice informacyjne
Kąpielisko / lodowisko;
Rowerowa trasa im. Prałata Bronisława Szewca
Siłownie na świeżym powietrzu, rękodzieło, artyści, promocja
INNE

Poprawa estetyki i wizerunku Gminy poprzez liczne nasadzenia kwiatów / krzewów
Rozwój i popieranie lokalnej żywności
Walka z roślinami inwazyjnymi
Badania źródeł wód solankowych
GMINA ZAGÓRZ
 
Ø  powierzchnia 159,9 km²

Ø  liczba ludności 13 099

Ø  gęstość zaludnienia 82 osób/km²
 

INFRASTRUKTURA

Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Zagórz poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Zagórz - RPO WP 2014-2020, Środki pochodzące
z rządowych programów m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni w Gminie Zagórz - WFOŚIGW, PROW 2014-2020, RPO WP 2014-2020
Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Zagórzu na potrzeby społeczno-kulturalne - RPO WP 2014-2020/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Budowa nowego posterunku policji w Zagórzu w ramach środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa bloku mieszkalnego na terenie Gminy Zagórz w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez powstanie inkubatora przedsiębiorczości w Zagórzu - RPO WP 2014-2020
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Kompleksowa konserwacja i zabezpieczenie ruin kościoła dawnego Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych (XVIII w.) w Zagórzu - W ramach programu ochrony zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RPO WP 2014-2020
Budowa biblioteki w Zagórzu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozbudowa kompleksu skoczni narciarskich w Zagórzu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 

 

 

GMINA ZARSZYN
 
Ø  powierzchnia 105,4 km²

Ø  liczba ludności 9 356

Ø  gęstość zaludnienia 89 osób/km²
 

EDUKACJA

Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Nowosielcach
Budowana sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pielni
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pielni
Budowa planetarium przy szkole Podstawowej w Długiem
Budowa infrastruktury do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych przy szkołach Podstawowych w Zarszynie, Nowosielcach, Pielni
Termomodernizacja zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Bażanówce
Instalacja systemów monitoringu wizyjnego w obiektach wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn
Budowa obiektów przedszkolnych w miejscowościach…
Tworzenie ognisk i świetlic przy szkołach lub domach kultury
Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach szkolnych
INFRASTRUKTURA

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarszyn
Koszt 5 mln zł NFOŚiGW POIŚ,
Budowa sieci wodociągowo w miejscowościach Odrzechowa, Pastwiska Pielnia – koszt 7 mln zł RPO, Budżet Państwa
Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Zarszyn 1,2 mln RPO, Budżet Państwa
Remont mostów w miejscowości Długie 1,5 mln zł Budżet Państwa
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Zarszyn 1 mln Budżet Państwa
Remonty dróg w gminie Zarszyn ok 100 km – 30 mln
Modernizacja dróg gminnych o długości 100 km na terenie Gminy Zarszyn-Finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa
Przebudowa 2 szt. mostów w miejscowości Długie; finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozbudowa i modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Zarszyn 2 mln zł - RPO, NFOŚiGW
Budowa traktów pieszych w Gminie Zarszyn - 1 mln zł - RPO, Budżet Państwa
Budowa obwodnicy Zarszyna – 3 mln zł - Budżet Państwa
Budowa nowej siedziby gminy z uwzględnieniem siedziby komisariatu Policji oraz infrastruktury ochronnej na czas wojny /schron/,
Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
OCHRONA ZDROWIA

Budowa nowego obiektu na potrzeby ośrodka zdrowia dla mieszkańców gminy Zarszyn
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uzbrojenie działek pod inwestycje - 2 mln zł – RPO, Budżet Państwa
Uproszczenie procedur obsługi przedsiębiorców poprzez min. stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych
Pozyskiwanie terenów pod inwestycje poprzez wymianę i scalanie gruntów
POMOC SPOŁECZNA

Budowa mieszkań socjalnych (bez barier architektonicznych) - budżet państwa, środki własne
Budowa budynku dla GOPS (bez barier architektonicznych)
Budowa mieszkań chronionych (bez barier architektonicznych) - budżet państwa, środki
KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Nowosielcach; wartość zadania 2 984 000 PLN - źródła finansowania: budżet państwa, środki unijne, środki własne
Rozbudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej; Wartość zadania   2 830 000 PLN - Źródła finansowania   budżet państwa, środki unijne, środki własne
Budowa Domu Kultury w Długiem; wartość zadania: 5 200 000 PLN - źródła finansowania budżet państwa, środki unijne, środki własne
Budowa Szatni Sportowej w Nowosielcach; wartość zadania: 1 200 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne
Budowa Szatni Sportowej w Bażanówce; wartość zadania 1 200 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne
Budowa ścieżek rowerowych; wartość zadania 3 000 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne
Modernizacja/rozbudowa/budowa obiektów domów kultury miejscowości Długie, Nowosielce, Zarszyn
Budowa lotniska sportowego w miejscowości Zarszyn z możliwością pełnienia funkcji zapasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
Budowa kompleksu strzelnic dedykowanych strzelectwu sportowemu, myśliwskiemu                            i obronnemu
Budowa sieci turystycznych ścieżek rowerowych na terenie gminy
INNE

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości; Finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa
Budowa zbiornika retencyjnego Nowosielce – Pielnia
Budowa wałów przeciwpowodziowych na obszarach gminy narażonych na zalania bądź podtopienia
Instalacja drugiej na terenie gminy stacji monitoringu powodziowego w miejscowości Zarszyn
Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania we wszystkich miejscowościach gminy /system syren cyfrowych zlokalizowanych na obiektach użyteczności publicznej/,
Zakup i instalacja stacji monitoringu jakości powietrza oraz promieniowania na obszarze gminy
Zakup sprzętu w tym pojazdów specjalistycznych dla lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
Budowa nowych oraz adaptacja istniejących obiektów na potrzeby lokowania w nich schronów dla ludności gminy na wypadek wojny – wszystkie miejscowości gminy
Zakup sprzętu specjalistycznego oraz indywidualnych środków ochrony dla Formacji Obrony Cywilnej i ludności
Budowa sieci studni głębinowych na terenie gminy jako awaryjnego źródła zaopatrzenia ludności na wypadek awarii, zniszczenia infrastruktury wodociągowej
Zakup dodatkowego specjalistycznego sprzętu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej niezbędnego do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych i wojny.
Budowa lotniska sportowego w miejscowości Zarszyn z możliwością pełnienia funkcji zapasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
Zakup niezbędnego wyposażenia i stworzenie infrastruktury dla Zapasowych Miejsc Kierowania na wypadek kryzysu lub wojny
Wdrożenie w jednostkach organizacyjnych gminy zintegrowanego systemu informatycznego z centralną bazą danych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa informacji dla wszystkich jednostek organizacyjnych
Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem                           w jednostkach organizacyjnych gminy
Wprowadzenie centralnego elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych gminy
Budowa nowego obiektu na potrzeby Urzędu Gminy na terenie miejscowości Zarszyn z uwzględnieniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz przyjaznej mieszkańcom w zakresie obsługi i załatwiania spraw.

 

ZAKOŃCZENIE
 

Analizując powyższy program można znaleźć szereg inwestycji kluczowych, które są wspólne dla wszystkich powiatów w Okręgu Nr 22.

Ważnymi inwestycjami z zakresu edukacji są m.in. doposażenie szkół podstawowych
i przedszkoli oraz termomodernizacja budynków szkolnych. Kluczowymi przedsięwzięciami dotyczącymi infrastruktury są modernizacje dróg gminnych i powiatowych, budowa wzdłuż nich chodników, oświetlenia ulicznego oraz ścieżek rowerowych. Palącym problemem
w powiatach województwa podkarpackiego jest też konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Istotnymi spójnymi kwestiami dla niemal wszystkich powiatów z Okręgu Nr 22 są także inwestycje z zakresu opieki zdrowotnej, takie jak doposażenie gminnych ośrodków zdrowia, przychodni, szpitali oraz przebudowa istniejących już obiektów. Kluczowe w opinii lokalnych działaczy PiS są również działania z zakresu pomocy społecznej, doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wsparcie przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych, gdzie przewidziano nakłady na wsparcie seniorów, organizacji pozarządowych oraz budowę zaplecza sportowego i organizację imprez kulturalnych.

Wszystkim Państwu, którzy rzetelnie wykonali swoje zadanie, jakim było przygotowanie zawartych w niniejszym opracowaniu propozycji programowych, z całego serca dziękuję. Głęboko wierzę, że propozycje inwestycji przekazane przez przedstawicieli struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości są możliwe do wykonania, a ich realizacja spełni oczekiwania naszych wyborców.

 

Krystyna Wróblewska
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Podkarpackiego Zespołu Samorządowego